KOCH, M. Řešení vybraných úloh pružnosti pomocí Airyho funkce napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Kamil

Pan Koch, i přesto, že jsme se na společné spolupráci domlouvali na konci 2. ročníku a i přesto, že dostal veškeré podklady, sepsal práci, která se vzdáleně blíží očekávané kvalitě bakalářských prací. Cílem práce bylo prostudovat využití tzv. Airyho funkce napětí pro řešení jednoduchých úloh z teorie pružnosti. Výsledky měly být porovnány s metodou prosté pružnosti a pevnosti a metodou konečných prvků. Rešeršní část je na dobré úrovni. Oproti tomu praktická část, kde měl autor ukázat nabyté zkušenosti za dobu bakalářského programu, je na velmi nízké úrovni. Obsahuje množství faktických chyb, které nelze akceptovat - a to jak v části analytické, tak numerické. Ze šesti úloh, které jsou základním učivem předmětu Pružnost a Pevnost 1, jsou platně dořešeny jen dvě. Zcela chybí hlubší diskuze nad výsledky. Závěr, který má sumarizovat studii je vágní, napsaný s množstvím chyb. Vše svědčí o nízké finální korektuře. Ač jsem na chyby upozorňoval, ve finální verzi zůstaly a nebo dokonce ještě přibyly. Práce je pro mě velkým zklamáním, navrhuji známku E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Profant, Tomáš

Pan Martin Koch se ve své bakalářské práci zabýval zajímavým tématem řešení některých úloh pružnosti pomocí metod postavených na aplikaci Airyho funkce napětí. Práce co do rozsahu odpovídá bakalářské práci a tématicky ho dokonce překračuje. Přesto práce na čtenáře působí jako ledabyle napsaná. Vyskytují se v ní faktické chyby, nepřesnosti, jak v textu, tak v příkladech: - v anglické části abstraktu autor píše u úlohách z Mechaniky materiálů, - na několika místech textu užívá první osobu jednotného čísla (str. 13, 20, 25), - Airyho funkce napětí se užívá výhradně v rovinné pružnosti, narozdíl od konstatování autora na str.17, - co je to měrná síla se změnou y?, str 19, - v kapitole 4 jsou špatně použité citace, - v úlohách 5.1 a 5.2 jsou tvary Airyho funkcí již zvolené po aplikaci okrajových podmínek, - v úloze 5.2 tajuplně mizí a opět se objevuje parametr b průřezu prutu, - v úloze 5.3 jsou chybně formulované okrajové podmínky, např. místo h/2 je použito jen h, což vede očividně k chybným výsledkům, - chybné výsledky jsou na první pohled zřejmé i v úloze 5.4, - úloha 5.5 je ilustrativní úloha v předmětu pružnost a pevnost II a není vhodné ji interpretovat jako výsledek v bakalářské práci, Problém práce možná spočívá v jejím překračování hranic bakalářského stupně. Problematika Airyho funkce má hlavní potenciál v sestavování tzv. fundamentálních řešení, v mechanice běžně zaměňovaných s Greenovými funkcemi. Důsledkem jsou teorie řešení úloh pružnosti pomocí funkcí komplexní proměnné a dokonce jistého zobecnění Airyho funkce napětí pro 3D napjatost u anizotropních materiálů. Z tohoto důvodu je v práci v podstatě zajímavá jen úloha otvoru v nekonečné oblasti. Dále pokulhává i srovnání s metodou konečných prvků. Mnohem vhodnější by bylo srovnání s výsledky metody hraničních prvků, kde není problém sestrojit nekonečnou oblast a navíc základem metody jsou výše zmíněná fundamentální řešení. V současné době existuje škála volně šiřitelného a velmi kvalitního softwaru zaměřeného na metodou hraničních prvků, tak i konečných prvků a také symbolických výpočtů a grafických výstupů. Je proto navíc zcela zbytečné studenty orientovat na užívání komerčních produktů typu ANSYS nebo Maple.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 92554