VAČKÁŘOVÁ, K. Biofeedback pomocí 3D proximitního snímače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Studentka při práci postupovala metodicky, postupně se naučila všechny potřebné partie, zejména programování v jazyce C#, princip fnkce snímače Microsoft Kinect, vybrala a nastudovala metodu obsahující cviky pro posílení zádových svalů. Ve zvolené metodě vybrala tři cviky pro realizaci programu pro biofeedback. Na základě demonstračního příkladu firmy Microsoft vytvořila program a v něm aplikovala kontrolu tří vybraných cviků. Provedla experiment pomocí kterého navrhla rozsahy sledovaných parametrů pro vyhodnocení správnosti prováděných cviků a následně ověřovací experiment na skupině dobrovolníku. Sudentka velmi dobře pracovala s literaturou, práci pravidelně konzultovala a řídila se mými pokyny. Všechny body zadání byly splněny. Cílem práce bylo především prozkoumat výhody a limity snímače Kinect pro domácí rehabilitaci, což se myslím podařilo. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Koťová, Markéta

Studentka Klára Vačkárová se zabývala ve své bakalářské práci biofeedbackem pomocí 3D proximitního snímače. V teoretické části uvedla programovací jazyk C# a pohybový snímač Kinect od Microsoftu. V práci jsou navrhnuty tři cviky, které se zaměřovaly na záda a paže. Samotný popis funkčnosti programu je popsán pouze na jedné straně (str. 20). Po prostudování zdrojových kódů si studentka, jako samouk, poradila s programovacím jazykem C# dobře, a proto je velká škoda, že v práci více neokomentovala implementaci samotného programu. Z obrázků v práci (Příloha B) je možné vidět, že notebook s informací o správnosti pohybu (biofeedback) je otočen od probanda. Informace získaná z biofeedbacku je v tomto případě naprosto irelevantní. Biofeedback je pouze omezen na hodnocení „správně“ a „špatně“, bylo by ale vhodné biofeedback rozšířit např. na procentuální vyhodnocení správnosti, aktuální odchylku probanda od správného cviku, což také udává zadání bakalářské práce. Po formální stránce je práce dobře napsána bez větších překlepů či gramatických chyb. Některé obrázky v práci nejsou ocitovány, i když jsou evidentně převzaté či pouze upraveny (obr. 3.1 či 3.2). V práci se vyskytují špatné křížové odkazy – např. na straně 11 se studentka odkazuje na podkapitolu 3.2.2, taková podkapitola se ale v práci nevyskytuje. Citovaný zdroj číslo 12 není ocitován v textu. Bakalářskou práci hodnotím stupněm C/75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

eVSKP id 93515