KROPÁČ, O. Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Suk, Ladislav

Odevzdaná práce pojednává o konstrukcí maket palivových proutků pro experimenty kritického tepelného toku (KTT). Student v prvních kapitolách práce uvádí základní pojmy z dvoufázového proudění. Této kapitole nutno vytknout neortodoxní terminologii. Anglický pojem pressure drop se překládá jako tlaková ztráta nikoliv tlaková diference. Následuje stručný přehled experimentů KTT se zaměřením na experimenty za nízkých tlaků. Dále autor uvádí základní způsoby měření teploty při těchto experimentech a způsoby vytápění maket samotných. Praktická část se zabývá matematickým modelem teplotního pole v maketě jaderného paliva, který student vytvořil pro potřeby realizované experimentální smyčky. Matematický model byl následně srovnán s výsledky experimentu. Velmi kladně hodnotím praktickou část, která svým rozsahem překračuje běžný rámec bakalářských prací obecného studijního programu strojní inženýrství. Práce je po grafické stránce v pořádku, s pár drobnými překlepy, přílohy formátu A4 by mohly být svázány v práci nikoliv volně vloženy. Chyby v terminologii lze přičíst nezkušenosti autora a lze předpokládat jejich eliminaci v další práci. Práci hodnotím stupněm A, výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

V první části práce byla provedena rešerše experimentů kritických tepelných toků a krátce představena problematika proudění a nestabilit v kanálech s dvoufázovým prouděním. V této části jsou uvedeny některé drobné nepřesnosti dané překladem jako je tlaková diference místo tlakové ztráty. při popisu experimentů se autor zaměřil na problematiku měření teplotních polí z pohledu umístění termočlánků, eletrický ohřev a nutné elektrické izolace. Stěžejní část práce je však sestavení modelu prostupu tepla maketou palivového proutku. Drobný překlep se nachází ve vzorci č.22 - Joulovo teplo, kde je elektrický proud značen U. Samotný výpočet byl proveden v programu MS Excel, který je zpracován sice poněkud nepřehledně a lze mu vyčíst poměrně pomalý chod, avšak je plně funkční a zohledňuje všechny termofyzikální vlastnosti a řešení prostupu tepla tak jak je popsáno ve vlastním textu práce. Pro zhodnocení modelu bylo provedeno experimentální měření, u kterého byla prokázána poměrně dobrá validace výsledků. Samotné provedení experimentu podle doložených fotografí a popisu by si však zasloužilo pečlivější přístup, čímž by také byly získány kvalitnější data pro další optimalizaci. Experiment byl také doplněn o měření pomocí termokamery, kde bylo zobrazeno teplotní pole tak jak je uvažováno ve výpočtu. Celkově práce může vést jako podklad pro další optimalizaci měření, výpočtu i samotné konstrukci makety experimentální smyčky KTT. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89290