TVOROGOV, I. Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Práce pana Ivana Tvorogova se zabývá bezeztrátovými kompresními algoritmy. Měly být vytvořeny interaktivní webové aplikace v JavaScriptu. Tento cíl se vydařil. Student pravidelně konzultoval a postupně vytvořil všechny čtyři aplikace. Aritmetické kódování řešil na poslední chvíli a bylo nutné funkcionalitu mírně omezit, aby dekódování fungovalo správně. Malé nedostatky jsou také v jazykové oblasti, čeština není autorova silná stránka.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Mangová, Marie

Bakalářská práce Ivana Tvorogova se zabývá bezeztrátovými kompresními algoritmy. V rámci práce byly vytvořeny interaktivní webové aplikace implementující vybrané algoritmy pro podporu výuky. Uživatelské rozhraní je velmi zdařile provedené a názorné. Jediné možné vylepšení by mohlo být v možnosti provádět u krokování algoritmů také krok zpět a případně i u dekódování algoritmů zvýrazňovat příslušné dekódované části. Teoretická část práce působí uceleným dojmem a vyskytuje se zde pouze menší množství překlepů, občas chybí interpunkce a místy práce vykazuje typografické nedostatky. Oceňuji, že popsané algoritmy student také demonstruje na příkladech. První kapitolu považuji za zbytečně obsáhlou. Při popisu Huffmanova kódovaní není uveden výsledný zakódovaný řetězec. Rovněž nepovažuji za úplně nejvhodnější volit zkratky jako nadpisy. V tabulce 2.7 se značení odlišuje od popisu v textu. Na str. 27 je chybně uveden odkaz na tabulku 2.5 a na str. 32 na obrázek 3.15. Při popisu algoritmu binárního RLE na str. 35 je chybně uvedeno, že jestliže je první znak vstupního řetězce 0, zapíše se do mezivýsledku počet opakování 0. U algoritmu LZW není popsáno, jakým způsobem se dekóduje v případě, kdy algoritmus dojde k indexu fráze, která ještě není ve slovníku. Teprve v závěru práce je zmíněno, že pro výpočet kompresního poměru je nekódovaný znak popsán 8 bity, mělo by to být zmíněno již dříve. Také literatura není seřazena podle abecedy. Celkově považuji zadání práce za splněné a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 93667