MARTIN, M. Akustika malých prostorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student projevil o téma značný zájem a při řešení postupoval samostatně a systematicky. V semestrálním projektu provedl měření impulsových odezev v několika hudebních klubech v Brně, což bohužel není v textu práce dostatečně zdokumentováno. Při zpracování těchto impulsových odezev postupoval samostatně, sám studoval metody dekonvoluce, kompenzace vlastností přenosového řetězce a výpočtu objektivních kritérií. Výsledky ale nejsou v textu práce dostatečně zdokumentovány, stejně tak studentem vytvořené soubory pro Matlab. Student uvádí, že použil i veřejně dostupné kódy, ale nespecifikuje, které to jsou a které jsou jeho vlastní. Schází také alespoň stručný návod pro práci s vytvořenými soubory. Schází také výsledky simulací a jejich srovnání s parametry vypočtenými ze změřených impulsních odezev. Z formálního hlediska lze textu práce vytknout místy překlepy a předložky na konci řádku.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Říha, Kamil

Předložená práce je po formální stránce bez zásadních prohřešků, rozsah je dostatečný, najdou se drobnosti typu netechnických formulací, nevysvětlených proměnných apod. Z dokumentace je zřejmé, že student realizoval dostatečné množství měření v několika hudebních klubech, jejichž výsledkem jsou kmitočtové charakteristiky vždy v několika různých pozicích. Zásadním problémem je však zadáním požadovaný výpočet objektivních kritérií kvality, který v textové části zcela chybí a na přiloženém DVD ve složce „parametry“ je pouze několik souborů se zdrojovými kódy. Taktéž chybí požadované porovnání hodnot objektivních kritérií získaných měřením s hodnotami získaných simulací, na přiloženém DVD jsou pouze výkresy daných prostor. Je tedy zřejmé, že student sice vyvinul značné úsilí při samotném měření daných prostor, avšak velmi podcenil část zpracování a vyhodnocení naměřených či simulovaných výsledků, což je bohužel nutné chápat jako částečné nesplnění zadání. Vzhledem k tomuto faktu navrhuji práci hodnotit 50 body, tedy na samé hranici dostatečnosti a nedostatečnosti.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 93611