ŠVIHÁLEK, F. Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student řešil bakalářskou práci samostatně, pravidelně prováděl testování dílčích funkcí realizované aplikace se zvukoměrem XL2. Vytvořený sešit pro Excel nabízí všechny funkce požadované v zadání, není ale příliš přehledný. Přestože grafická úprava jednotlivých listů nebyla požadována, mohl se student alespoň pokusit upravit sešit tak, aby byl přehledný pro uživatele a intuitivně jej naváděl k jednotlivým krokům zpracování naměřených hodnot. Samotný text práce ale obsahuje řadu chyb. Poněkud zvláštní je rozdělení kapitol 1 a 2, kapitola 2 obsahuje i definice některých veličin, jejichž měření realizovaná aplikace neprovádí. Některé odstavce jsou nesprávně formátovány, řada obrázků má nízkou kvalitu, v textu jsou překlepy, místy i scházející slova a nespisovné výrazy. Seznam literatury není správně formátován, na literaturu [3] není v textu odkazováno. V kapitolách 3.3 a 3.4 jsou jednotlivé listy sešitu Excelu poměrně dobře popsány, pro nezkušeného uživatele je ale celkově popis nepřehledný. V kapitole 2.9 by měl být detailnější popis formátu textových souborů analyzátoru XL2.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Číž, Radim

Oponovaná bakalářská práce se zabývá měřením hluků se zvukoměrem XL2 a následnou analýzou naměřených hodnot. V programovacím jazyce Visual Basic for Application vytvořil student funkce, které přímo ze sešitu aplikace Microsoft Excel umožňují spouštět měření hluku zvukoměrem XL2 a načítat, analyzovat a graficky zobrazovat jím naměřené hodnoty včetně vypočítaných nejistot měření. Výsledná aplikace je plně funkční a splňuje všechny požadavky definované v zadání této bakalářské práce. Bohužel, navržená struktura a grafická úprava aplikace není příliš přehledná a intuitivní, takže chce-li s ní neproškolený uživatel pracovat, musí nejdříve věnovat nemalé množství času tomu, aby si vyzkoušel jednotlivé ovládací prvky a pochopil, jak jsou logicky provázány se zobrazenými hodnotami na jednotlivých listech. Tyto listy jsou sice v bakalářské práci popsány na celkem 7 stranách, avšak příslušný text nemá formu přehledného uživatelského manuálu. V celém textu práce se také vyskytuje množství pravopisných chyb a překlepů. Celkovou úpravu narušují odstavce, které oproti ostatnímu textu nejsou zarovnány do bloku a rovněž i některé téměř nečitelné obrázky (např. obr. 1.9 na str. 22 nebo obr. 2.8 a 2.9 na str. 28). Celkově však mohu řešení této práce hodnotit jako velmi dobré.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 93600