ONDRÁČEK, M. Design prvků městského mobiliáře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Karásek, David

Systém městského mobiliáře, zvlášť je-li skutečně navrhován jako systém s mnoha prvky v jednotném designu není jednoduchý úkol. Diplomant si jej zvolil a na rozdíl od mnohých svých předchůdců uspěl. Systém je založen na trojúhelníkové geometrické síti, která určuje jeho charakter. Tato síť, opakovaně využívaná v architektuře i grafickém designu, je východiskem ale i omezením. Autor uchopil tento koncept správně, vyhnul se otrocké interpretaci a představuje systém městského mobiliře svěžího designu, kombinující hravost s racinoalitou. Využívá několika základních materiálů, které se ve venkovním veřejném prostoru osvědčily, málokdy byly ale využity společně v jednom systému. Zde navíc přirozeně a úspěšně, což oceňuju. Množství původně zamýšlených prvků různých, na trojúhelníkové síti založených tvarů a velikostí bylo nakonec zredukováno na několik nejlepších, čímž se zvýšila přehlednost systému. Zvolený geometrický koncept poněkud omezuje ergonomii, ale nikdy ne nějak zásadně. Prvky jsou zcela funkční, samy o sobě esteticky na výši a řazeny do sestav přinášejí vynikající možnosti při vytváření architektonického prostoru. To je jedna z hlavních úloh kvalitního systému městského mobiliáře a mě těší, že se zde podařilo ji naplnit. Celkově hodnotím předloženou práci vysoce pozitivně jako výsledek poctivé a usilovné práce vyzrálé osobnosti, která navíc nepostrádá talent.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Palacký, Jiří

Text disertační práce je pro složitě formulované věty a drobné chyby v textu obtížně čitelný. Historický exkurz do městského plánování je poněkud nepřesný a schematický. Autor často odbíhá od tématu. Aktuálním trendem ve veřejném prostranství je přemístitelný mobiliář (např. Bryant Park, New York). Ve veřejném městském prostoru v západních demokratických zemích nalézáme stále častěji sedací nábytek a stolky, umožňující jejich přesun do stínu, pro individuální posezení, nebo sezení skupinové. Přestože tato myšlenka nebyla v návrhu nosnou, dostává se autor i k návrhu přemístitelné trojúhelníkové stoličky s kovovou podnoží. U laviček a stolků jejichž základ je tvořen betonovým soklem autor uvažuje o důsledném a nepřemístitelném kotvení do podkladních vrstev, čímž se ovšem přibližuje k tradičním řešením sezení ve veřejném prostranství, popírajícím soudobé požadavky na přemístitelnost. Jako vhodné se již ve fázi stanovení zásad budoucího návrhu jeví, vypracování SWOT a marketingové analýzy, které by pomohly najít potřebnou mezeru v nabízeném „sortimentu“ zavedených firem. Určité výhrady mám k designu stolku ať již zhotoveného z ocelového plechu, nebo jako betonový odlitek. 60° ostrý úhel vyčnívající do prostoru ve výšce 77cm nad terénem, kde se pohybují chodci a děti považuji za ne příliš šťastné řešení. Rovněž z praktického hlediska může být trojúhelníkový tvar desky stolu o délce hrany 47cm sotva vyhovující např. pro umístění laptopu. Nedostatky v textové části již nejsou patrné na grafických listech. Vizualizace i fotografie prototypu působí přesvědčivě a vypovídají o zručnosti i konkrétní představě autora o kvalitě a užitných vlastnostech navrhovaného předmětu. Design kovové sedačky v kompozičních variantách působí v barevném a materiálovém provedení elegantně a vyváženě. V řadě ohledů a technologických řešení se autor opírá o zkušenosti firmy mm cité. Pozitivně hodnotím autorův zájem o kvalitu městského prostředí i citlivost k sociálnímu rozměru designu sedacího nábytku. Autor úspěšně vsazuje navržený mobiliář do konkrétních městských prostorů a výsledek přesvědčivě dokumentuje na vizulizacích. V případě řešení mobiliáře na „gridu“ v prostoru Obilního trhu (str. 93) by bylo vhodné uvažovat o ceně navrženého řešení a optimalizovat tím návrh z hlediska množství použitých kusů. Překrytí parku modulovou osnovou „gridem“ se nejeví jako řešení „podložené“ studovanými příklady a o jeho úspěšnosti lze proto polemizovat. I přes uvedené připomínky je předložená práce kvalitní a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 89129