ŘEHÁK, P. Možnosti akumulace elektrické energie ze solárních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláčik, Ján

Študent Pavel Řehák vo svojej bakalárskej práci popisuje akumuláciu elektrickej energie z fotovoltaických systémov. V praktickej časti navrhuje akumulačný systém pre stavbu využívajúcu solárne tašky. Oceňujem vlastný prínos študenta, jeho samostatnosť, ako aj výber témy a jej aktuálnosť. Práca má niekoľko štylistických a grafických nedostatkov, čo však na obsahovú stránku nemá vplyv. Študent splnil požiadavky zadania, preto prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Práce je věnována problematice využití fotovoltaických střešních tašek pro výrobu elektrické energie na střeše rodinného domu. Rešeršním způsobem jsou zpracovány potřebné související informace včetně popisu střešních fotovoltaických tašek konkrétního výrobce. Pro konkrétní rodinný dům je provedeno podrobné hodnocení spotřeby a produkce el. energie fotovoltaickou střešní elektrárnou. Hodnocení je provedeno na základě měsíční bilance energetických zisků a potřeb s doplněním systému o možnost akumulace elektrické energie. Zpracovaná práce obsahuje pouze základní ekonomickou analýzu. V práci uvedená hodnocení a závěry považuji za správné. Student prokázal schopnost vyhledávat požadované informace a aplikovat znalosti získané v rámci studia. Po formální stránce práce obsahuje řadu stylistických chyb (především v podobě chybějících interpunkčních znamének např. na straně 50 a blízkých stranách). Uvedené výhrady nijak neovlivňují odbornou úroveň práce, která je na úrovni vyžadované po bakalářské práci a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92849