ŠIDÁK, M. Využití fuzzy logiky pro hodnocení dodavatelských rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Zdeněk

Diplomová práce je logicky, pečlivě a přehledně uspořádána. V teoretické části je položen základ pro pochopení problematiky. Z analýzy současného stavu vyplývají možné nedostatky a rizika společnosti. V návrhové části pak autor navrhuje systém pro hodnocení subdodavatelů. Hodnotící kritéria jsou vhodně zvolena pro stavební firmu a je možné jejich rozšíření a zapracování do firemního modelu hodnocení subdodavatelů a dodavatelů materiálů. Ovládání modelů pro vyhodnocení subdodavatele je intuitivní a jednoduché. Navržený model je možné postupem zapracovat do praxe a pomůže ke zkvalitnění výběru subdodavatele. Celkově mohu konstatovat, že autor splnil všechny vytyčené cíle, a diplomovou práci tedy doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91408