BLAHA, T. Design tramvaje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů – B. Oceňuji celkový přístup studenta a jeho hledání nových řešení. Další slovní hodnocení práce provedu ústně přímo při obhajobě diplomové práce studenta. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design tramvaje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Surman, Martin

Ve své diplomové práci se Tomáš Blaha zabývá designem tramvaje s autonomním řízením. Je pravděpodobné, že úplný, nebo alespoň částečný autonomní provoz je poměrně blízkou budoucností značné části dopravních prostředků. S autorem definovanou koncepcí tedy souhlasím a oceňuji jeho snahu o implementaci tohoto systému v rámci provozu jím vybraného kolejového vozidla. Výslednou vizuální stránku designérského návrhu tramvaje považuji za poměrně zdařilou, nemohu se ovšem ubránit pocitu, že autorem zvolené výrazné horizontální členění karoserie způsobuje její až příliš strnulý výraz bez dynamiky a snižuje tím celkovou atraktivitu vozidla. Autor ve své práci opakovaně vyzdvihuje výhledové parametry kompletního prosklení střechy, které ovšem v reálu díky pod ní umístěným technologiím pozbývá svůj smysl a rovněž značně problematizuje výrobu. Autor následně paradoxně zhoršuje výhledové parametry zejména stojících cestujících navrženým masivním horizontálním pásem obíhajícím celý vůz v úrovni pod střešním rádiusem. Výhrady mám rovněž k autorově navržené voštinové konstrukci vozidla, která je v práci často zmiňována, ovšem naprosto nedostatečně zdokumentována a zdůvodněna a zejména její navázání na další konstrukční prvky není srozumitelně vysvětleno. Osobně mám pochybnosti o správnosti designérského řešení sedačky pro cestující, která působí provizorně a není vizuálně atraktivní. Z ergonomického hlediska spatřuji největší problém zejména v razantně tvarovaných postranních lemech značně úzkého sedáku a opěradla, které budou bezesporu snižovat uživatelský komfort cestujících. Jako značně problematické se mi rovněž jeví autorem navržené značně odvážné technické řešení krytů podvozků tvořených výsuvnými hexagonálními segmenty, které je v práci jen letmo naznačeno, a proto se k němu nemohu kvalifikovaně vyjádřit. Diplomová práce Tomáše Blahy je navzdory vysokému počtu pravopisných chyb členěna správně a přehledně, svým rozsahem splňuje požadovaná kritéria a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89113