PAULINY, J. Navrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo (HRSG) za plynovou turbínou na zemní plyn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená diplomová práce splnila zadání v celém rozsahu. Student pracoval samostatně, využíval získaných znalostí a dostupné literatury pro řešení diplomové práce. Práce je zpracována v anglickém jazyce, přehledně, s dobrou logickou návazností kapitola a s minimem pravopisných chyb a překlepů. Po získání dalších praktických zkušeností má student veškeré předpoklady stát se kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Předložená práce splnila veškeré požadavky a cíle zadání, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A/ výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Petr

Zadání diplomové práce navrhnout dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo bylo splněno v celém rozsahu. Samostatný tepelný výpočet je doplněn, nad rámec zadání, výpočtem tahové ztráty, návrhem bubnů a stanovením materiálů teplosměnných ploch. Práce má velmi dobrou grafickou a formální stránku a je třeba kladně ohodnotit skutečnost, že DP je psána v anglickém jazyce. Jedinou drobnou nesrovnalostí je někdy neodpovídající text v nadpisech vůči obsahu kapitol, kdy je párkrát zaměněno „light pressure“ za „high pressure“, což ovšem nikterak neovlivňuje celkový výsledek diplomové práce. Součástí této práce je i přehledně zpracovaný výkres kotle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Svoboda, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 92535