TOBOLÍK, S. Tepelné zpracování nástrojových ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Student přistoupil ke zpracování tématu své diplomové práce velmi samostatně, přehledně zpracoval výsledky laboratorních zkoušek a zjištěné skutečnosti dal do logických souvislostí s použitým tepelným zpracováním experimentálních materiálů. Doporučuji proto práci k obhajobě s hodnocením A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pacal, Bohumil

Předložená magisterská práce pana Bc. Stanislava Tobolíka se zabývá problematikou tepelného zpracování nástrojových ocelí ledeburitického typu. Je zpracovaná na 57 stranách, obsahuje 42 obrázků a grafů, 12 tabulek a je členěna do 10 kapitol. Autor se při vypracování opíral o 23 převážně českých publikací včetně prospektové literatury. V literární části jsou shrnuty poznatky ze struktury a vlastností ledeburitických ocelí, jejich tepelného zpracováním a možnostech jejich výroby. Dle mého názoru poněkud nelogicky jsou ledeburitické oceli srovnávány s rychlořeznými ocelemi. V další kapitole je uveden přehled metod, které byly použity v experimentu. V práci se vyskytují i drobné překlepy a formální nedostatky. Např. kapitola aplikace oceli měla být uvedena až v experimentální části, přičemž měly být podrobněji zpracovány všechny vlastnosti a možnosti použití tohoto typu oceli. V experimentální části diplomant navázal na výsledky své bakalářské práce a zaměřil se na optimalizaci tepelného zpracování, hodnocení struktury a odolnosti proti opotřebení u ledeburitické chrom-molybden-vanadové oceli X155CrVMo 12-1 (1.2379, ČSN 19573). Provedl návrh postupů tepelného zpracování, které realizoval v podmínkách podniku Pilana Knives a.s, Hulín. Výsledky ostatních experimentů (strukturní rozbory, stanovení obsahu zbytkového austenitu, rázové zkoušky a zkoušky otěru) byly provedeny u různých firem a do práce byly převzaty. Diplomat je pouze zpracoval a vyhodnotil. K literární rešerši a provedeným experimentům mám následující dotazy a připomínky do diskuze: 1) Jaké důvody vás vedly pro porovnávání ledeburitických ocelí s ocelemi rychlořeznými? Proč k posouzení karbidických fází v legované oceli používáte diagram Fe-Fe3C? 2) Tvářená ocel použité v experimentu se vyznačuje především vysokou otěruvzdorností, při zachování dostatečné houževnatosti. Proč nebyly zmíněny v literární části i lité otěruvzdorné oceli (případně litiny) se stejnými, případně lepšími vlastnostmi? 3) V práci je uvedeno firemní průměrné chemické složení použité oceli. Uveďte správné označování obsahů prvků podle normy! Proč nebyl u použité oceli stanoven obsah fosforu a síry, když v literární části uvádíte výraznější vliv obsahu fosforu na mez pevnosti v ohybu u ledeburitických ocelí? 4) Metalografické hodnocení struktur považuji za nedostatečné (např. obr. 8. 5 nebo obr. 8. 6). V popisu musí být jednoznačně uvedeno, které karbidy jsou eutektické a které sekundární a jakého jsou typu! 5) Jaký etalonový materiál byl použit při zkoušce otěruvzdornosti a jak byl tepelně zpracován?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 93016