KOVÁCS, R. Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Mirko

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Předložená diplomové práce se zabývá využitím kvalitativního přístupu k hodnocení stability ekonomických modelů. Práce je členěna do tří hlavních kapitol s logickou stavbou a strukturou. Autor využil vybrané literární zdroje a sestavil srozumitelná teoretická východiska stability ekonomických modelů a vymezil různé faktory ovlivňující tuto stabilitu. Analytická část je zaměřena na problematiku kvalitativního uvažování. V této části jsou vysvětleny základní principy vytváření kvalitativních modelů a objasněny způsoby jejich řešení. V návrhové části je navržen přístup kvantifikace stability ekonomických modelů. Navržený přístup je ukázán na třech případových studiích. Z práce je patrné, že autor přistupuje systematicky k řešenému problému. Práce je zpracována na kvalitní úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou vhodně zvoleny a aplikovány. Drobnou připomínku bych měl jen k formální stránce práce, kdy práce obsahuje řadu překlepů, a to i v matematické části (např. přechod od soustavy rovnic (11) na soustavu rovnic (13) a od soustavy rovnic (26) na soustavu (27)). Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Bylo by však dobré dodržet formání stránku závěrečného seznamu. Důležitou součástí práce jsou i algoritmy vytvořené v programovém prostředí MATLAB. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na magisterskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94810