BOŠTÍK, P. Studie průběhu zakázky podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomant si vybral potřebnou oblast řešení služeb pro obyvatelstvo a to je třeba hodnotit pozitivně pro budoucí rozvoj podnikání v této oblasti průmyslové činnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle představil přímo v úvodu práce a jsou zaměřeny do poskytování služeb v malé firmě.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vyšel z teorie poskytování služeb k rozvoji podnikání a k tomuto řešení jsou použity i vybrané metody
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Pro majitele malé firmy jsou jistě závěry práce dobrým podkladem pro další rozhodování při rozvoji podnikání.
Praktická využitelnost výsledků A Podnikání i u malé firmy musí být "vidět" a to se v závěru doporučení významně objevuje.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Jazyková úroveň i předložená terminologie odpovídají dané oblasti podnikání ve vybraném podnikatelském subjektu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je sestavena na základě studia cca 37 literárních zdrojů a vede k realizovatelnému řešení.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Cílem autora DP bylo zvýšit efektivitu průběhu zakázek v malé firmě.Řeší tedy typický logistický systém-zkrácení času od objednání po provedení zakázky. Analyzuje současnou situaci, vč. 5 Porterových sil, což, dle mého názoru, nemá přímou vazbu na cíl práce. Autor uvádí 4 návrhy na změny, a v oblasti propagace další 3. Použitá literatura je rozsáhlá, nevím, zda je i použitá. Cíl DP byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93117