HORÁKOVÁ, E. Analýza výkonnosti firmy užitím matematického modelování a počítačového systému pro podporu strategického řízení organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Chvátalová, Zuzana

Kladně hodnotím, že jste se rozhodla učinit něco navíc a ve Vaší práci využíváte pokročilý počítačový systém Maple. Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Švehla, Michal

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Diplomantka v práci prokázala dobrou znalost souvislostí podnikové ekonomiky a byla schopna správně interpretovat výsledky svých analýz. U vybraných ukazatelů by bylo vhodné interpretaci podložit dodatečnou analýzou a ověřením její správnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 86035