JURIGA, J. Návrh lisovacích přípravků na manifoldové sestavy kondenzátoru automobilové klimatizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Diplomová práce je vypracována na vynikající úrovni. Po celou dobu autor DP dokázal najít správná východiska a směr pro vlastní řešení per partes. Práce má značný přesah pro realizaci do praxe, v oblasti výroby komponent klimatizačních jednotek do automobilů. Je nutné vyzdvihnout i aktivitu autora DP, který neváhal opakovaně navštěvovat výrobní podnik, za účelem získávání potřebných praktických rad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce je zaměřena na návrh lisovacích přípravků na manifoldové sestavy kondenzátoru automobilové klimatizace. Práce je logicky rozčleněna do několika částí, kde je úvod věnován stručnému popisu problematiky. Autor dále navazuje analýzou stávajícího stavu ve výrobě, kde popisuje jednotlivé kroky montáže a početně kvantifikuje časovou náročnost montáže jednotlivých sestav. Navazující část práce je věnována problematice tváření (nýtování a temování), tyto jsou popsány jak teoreticky, tak je proveden i výpočet síly potřebné pro dosažení potřebného přetvoření. Velikost sil dále autor využívá pro návrh testovacího zařízení ověřující správnost výpočtů a k ověření kvality testovaných technologií. Práce dále pokračuje popisem konstrukce navrženého testovacího zařízení a detailním popisem samotného experimentu a získaných výsledků. Práce dále pokračuje návrhem postupu montáže jednotlivých sestav, problematikou bezpečnosti a především pak samotným návrhem řešení jednotlivých pracovišť pro montáž. Varianty jsou doplněny detailním popisem, patřičnými schématy a výstupy z MKP analýzy. Autor pro řešení zadaného úkolu využívá vhodných postupů a metod, přičemž rozsahem práce převyšuje běžný standard. Kladně je možné hodnotit i rozsah a kvalitu výkresové dokumentace. Nedostatky práce spatřuji pouze v tom, že některé obrázky uvedené v práci jsou relativně malé (horší zřetelnost detailů) a dále pak absence 3D modelu v přílohách dostupných v systému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91718