VÝLET, D. Design malotraktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů – B. Náročný úkol v dané problematice, nakonec přes počáteční problémy student úkol zvládl. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design malotraktoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zdařil, Zdeněk

Ze samotného názvu malotraktor plyne snaha minimalizovat rozměry. Z této snahy je však třeba vyjmout pracoviště obsluhy potažmo celou kabinu. Autor proto správně preferuje komfort pracoviště řidiče. Po třech pracovních variantách dospěl autor k homogenní tvarové koncepci. Prostorná kabina respektující ergonomická kriteria se stala východiskem pro celou koncepci. Použitá příhradová konstrukce ochranného oblouku odlehčuje příznivě vzhled kabiny a zlepšuje výhled z místa obsluhy při reverzní poloze. Profilace kapotáže v příčném řezu zvyšuje její tuhost a vytváří zajímavý tvarový prvek přispívající k tvarové identitě stroje. Škoda jen, že slovní popis členění a odklápění kapoty není doplněn názorným vyobrazením. Stejně je tomu u popisu ergonomického řešení. V textové části práce (kapitola 1) bych očekával hlubší analýzu příkladů stávajících výrobků, jež by mohla být dalším zdrojem inspirace. Kapitoly 5.1.10 a 5.1.11 si žádají alespoň schematický náčrt sestavy komponentů zabudovaných ve střešní části a podobně dokumentovanou trajektorii otáčení pracoviště s umístěním osy otáčení. Velmi kriticky hodnotím stylistickou kvalitu textové části práce. Přes výše zmíněné připomínky lze připustit, že práce splňuje cíl vytyčený v zadání a práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89109