ČERMÁKOVÁ, K. Úprava závěsu bočních dveří osobního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání diplomové práce bylo komplexního charakteru a předpokládalo nejen aplikaci znalostí získaných předchozím studiem, ale i jejich rozšíření studiem dalších podkladů poskytnutých průmyslovým partnerem. Předložená práce dokumentuje, že autorka tuto problematiku dobře zvládla a řešení uvedená v diplomové práci mohou být aplikována v praxi. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kozman, Zdeněk

Předložená diplomová práce je zpracovaná na vysoké úrovni, ucelená a vyhovuje zadání. Autorka zpracovává aktuální téma v automobilovém průmyslu, kterým je snižování hmotnosti, což vede mimo jiné i ke snižování emisí. Toto téma čím dál více vystupuje do popředí a v budoucnu bude klíčové pro udržení atraktivity automobilové dopravy. V úvodu diplomové práce jsou logicky a přehledně popsané teoretické poznatky z oblasti závěsů automobilových dveří, včetně jejich kvalitativního hodnocení. Dále pak diplomantka popisuje příklad staršího závěsu pro Škoda Fabia jako i aktuálního běžícího typu závěsu. V dalších bodech diplomové práce řeší optimalizaci aktuálního závěsu s použitím programů CATIA V5 a ANSYS s přihlédnutím na jeho sériovou vyrobitelnost v programu VISI a variantní proces montáže. V závěru práce porovnává již uvedené a řešené závěsy, z čehož logicky vyvozuje výhody a nevýhody. Ke komplexnosti diplomové práce by bylo určitě ještě možné zanalyzovat ekonomickou stránku porovnávaných řešení, což ale bohužel přesahuje rozsah zadání předložené práce. Je vidět, že autorka vycházela především z rozsáhlých odborných konzultací s pracovníky z praxe, využívala odbornou literaturou a internet. I přes drobné nevýznamné nedostatky hodnotím tuto práci jako velice zdařilou, na dobré úrovni a mohu konstatovat, že zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Rovněž předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92057