NOVÁKOVÁ, M. Design lékařského ultrazvukového přístroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Návrh lékařského ultrazvuku přináší vtipné technické řešení výškového nastavení pracoviště obsluhy a od tohoto prvku se i odvíjí celková designérská koncepce aparátu, který se zároveň prezentuje vysokou mírou tvarové a barevné kultivace i svěžím, hravým dojmem celkového optického výrazu. Rovněž oceňuji péči, kterou diplomantka věnovala funkčnímu a estetickému zpracování řady detailů, což jenom podtrhuje celkový příznivý dojem. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu ultrazvukového lékařského přístroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tvarůžek, Martin

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - C. Autorka představuje produkt určený do zdravotnictví. Správně pochopila primární úlohu designéra pohybujícího se v tomto odvětví a dosaženou výslednou estetickou hodnotou přispívá k odstranění negativní emoce, která je s produkty v tomto sektoru spojena. Přes svoje organické prvky návrh není v rozporu s postupy při konstrukci a výrobě zařízení a vytvořený designový návrh nabízí v definovaných customizačních zónách možnost alternativního barevného provedení, což může z pohledu výrobce přispět k úspěchu produktu na trhu, k průniku na nové trhy nebo ke klíčovému zákazníkovi. Proto hodnotím autorčin přesah běžného pohledu designéra, prokázala, že se umí na navrhovaný produkt podívat také v jeho obchodně-marketingových souvislostech. Naproti tomu bych ocenil více pozornosti věnované všem osobám (cílovým skupinám), které kromě obsluhy přicházejí s přístrojem do kontaktu. Mám na mysli například pozice a polohy pacienta při vyšetřeních, dispozice možných instalací zařízení ve vztahu k lůžku či vyšetřovacímu křeslu, interakce mezi pacientem a lékařem, případně také zdravotní sestrou a jejich grafická demonstrace v Závěrečné zprávě. Z takového poznání funkčních, uživatelských, servisních a dalších aspektů by mělo výtvarné řešení vycházet a takový koncepční přístup autora designu může výrobci nabídnou klíčovou argumentaci pro uplatnění produktu na trhu. Drobné výtky mám k použité terminologii a neodborným výrazům v Závěrečné zprávě (např. stiskací tlačítka, hromadění materiálu) a k řešení plakátu, který by měl obsahovat především stručné informace s jasným sdělením klíčových bodů, které jsou těžištěm navrženého řešení. Diplomová práce je objemem odvedené práce velkého rozsahu a splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu lékařského ultrazvukového přístroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92509