PAVLIŠ, M. Design obojživelného obytného vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Zdá se, že diplomant zvládl nelehký úkol jehož těžiště spočívá v integraci dvou nekompatibilních funkcí - tedy pohyb po pozemních komunikacích a plavba po vodě a nalezením adekvátního vyjádření tohoto ve vizuálním zpracování exteriéru vozidla. Kladně hodnotím rovněž do detailů promyšlený koncept technického řešení a vnitřního uspořádání obytné části. Mám bohužel ale zároveň pocit, že ne všechny přínosy předloženého projektu jsou v předložené písemné zprávě, výkresové dokumentaci a na designérském modelu zcela přesvědčivě prezentovány. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu obojživelného obytného plavidla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Surman, Martin

Michael Pavliš si jako téma své diplomové práce zvolil velmi zajímavý a zcela výjimečný dopravní prostředek - obojživelné obytné vozidlo. Oceňuji autorův výběr a zejména odvahu řešit problematiku, která je technicky značně náročná a vzhledem k dosud nízkému počtu realizací má rozhodně značný vývojový potenciál. Výsledný designérský návrh vozidla je kultivovaný a vizuálně přitažlivý, karoserie působí jednotně a proporčně zdařile. Výhrady mám pouze k řešení zadní stěny vozu, jež v kontextu té přední působí snad až příliš stroze. Autorem zvolené koncepci obojživelného vozidla v zásadě nelze nic vytknout, vychází totiž z časem prověřených obdobných realizací, které jsou bez větších problémů provozovány na mnoha místech ve světě. Designérský návrh navíc obsahuje řadu zajímavých inovací, které je ovšem nutné technicky dořešit. Drobné výhrady mám k navrženému značně velkému čelnímu válcovému sklu vozidla, které bude výrobně značně složité a při dynamickém namáhání konstrukce za jízdy může mít tendenci praskat. Současně nejsem přesvědčen o tom, že stěrače s velmi nestandardní pohybovou trajektorií budou schopny z čelního skla rychle a efektivně odvést vodu a nečistoty. Kladně hodnotím zejména myšlenku výklopné boční stěny vozidla, která v obou režimech na souši i na vodě vhodně propojuje interiér s exteriérem. Diplomová práce Michaela Pavliše z hlediska rozsahu s přehledem splňuje definované požadavky i formální strukturu a proto ji vzhledem k dosaženému výsledku doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92510