ŠRÁMEK, Z. Návrh technologie čištění bioplynu pro pohon vozidel pomocí membránové separace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená diplomová práce splnila zadání v celém rozsahu. Student pracoval samostatně, využíval získaných znalostí a dostupné literatury pro řešení diplomové práce. Práce je zpracována přehledně, s minimem pravopisných chyb a překlepů.Po získání dalších praktických zkušeností má student veškeré předpoklady stát se kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Předložená práce splnila veškeré požadavky a cíle zadání, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A/ výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Milčák, Pavel

Předložená diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe chronologicky navazují. V úvodu jsou popsány jednotlivé možnosti separace plynů a dále podrobněji rozpracovaná problematika membránové separace plynů. Na úvodní kapitoly navazuje vlastní koncepční, technologické a dispoziční řešení připojení technologie membránové separace na provozované bioplynové stanici. Výpočtovou část práce představuje kapitola 5, kde je proveden výpočet tlakových ztrát a návrh dmychadla zajištujícího požadované parametry pro technologii membránové separace. Legislativa v oblasti bioCNG v podmínkách České republiky je velmi přehledně zpracována v kapitole 3. Preciznost hodnocené diplomové práce svědčí o výborných znalostech a orientaci studenta v této problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Milčák, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 92989