METELKA, J. Analýza konstrukce otevíracího mechanismu podlahového poklopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuis, Vladimír

Diplomant prokázal schopnost samostatně řešit definovaný problém, ale z časového důvodu nestihl jeden z cílů zadání - návrh konstrukčních úprav mechanismu. Je třeba také uvážit, že diplomant je spoluautorem konstrukce otevíracího mechanismu, který byl aplikován firmou PanSystems s.r.o. a již delší dobu funguje. Je tedy možné konstatovat, že z hlediska funkčnosti není třeba konstrukční úpravy provádět. Diplomant pracoval samostatně a prokázal, že je schopen systémově uvažovat a řešit problémy. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě a hodnotím B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Houfek, Martin

Práce je věnována analýze konstrukci otevíracího mechanismu podlahového poklopu, konkrétně se jedná o návrh a konstrukční řešení nového mechanismu uzavírání podlahového poklopu a deformačně napěťové analýze. Jedná se o problematiku praktickou. V úvodu práce je dostatečně okomentováno zařízení, jeho funkce a využití. Podotknul bych pouze nedostatečné čerpání z literatury na dané téma ve které autoři řeší různým způsobem zadaný problém a na základě tohoto přehledu současného stavu je pak zvolena metodika řešení. Celá práce byla řešena výpočtově v prostředí Anzys. Práce má rozsah 62 stran, text je členěn logicky, po formální stránce je práce v pořádku, grafická i jazyková úroveň je vyhovující. Závěrem lze konstatovat že diplomant prokázal schopnost orientovat se v novém a komplexním oboru, zadání splnil v daném rozsahu a práce bude jistě patřit k dále používaným informačním zdrojům. K práci mám následující poznámky:

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50731