CHALUPA, J. Nová řada kuličkových šroubů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Práci pana Chalupy považuji ze velmi přínosnou pro průmyslovou praxi, zejména pokud se jedná o podrobné zkoumání hranice použití kuličkového šroubu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ostrý, Lubomír

Diplomant splnil požadavky a cíle zadání beze zbytku. V úvodní části shrnuje současný stav ve stavbě posuvové limeární osy s důrazem na typ pohonu a provedení kuličkového šroubu. V části návrhové/výpočtové je patrná invence v metodě návrhu. Zvolený postup považuji za správný, logický a srozumitelný. Za přínosné považuji zejména stanovení kritérií pro použití naháněného hřídele/naháněné matice a dále originální způsob návrhu řady stoupání kuličkových šroubů dle několika kritérií. Z tohoto důvodu považuji výsledky práce za použitelné v praxi. Část Konstrukce rotující matice tvoří ucelený návrh sestávající z konstrukční a výpočtové části. Výkresy splňují požadavky na výkresovou dokumentaci pro výrobu. Část výpočtová obsahuje kromě výpočtů používaných v praxi (únosnosti, trvanlivost, návrh ložisek) i výpočty přesahující běžný rámec požadavků na návrh kuličkového šroubu, jako množství tepla generovaného v matici a návrh chlazení a dále pevnostní kontrolu celé sestavy rotující matice metodou MKP. Grafická úroveň práce je dobrá, je v ní několik překlepů a drobných terminologických nepřesností z oboru kuličkových šroubů, nicméně tyto nejsou nikterak na závadu díla a nesnižují jeho kvalitu po stránce obsahové.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92683