HOLEŠ, C. Diagnostika pohonných jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomové práce pana Cyrila Holeše bylo navržení metodiky pro diagnostiku spalovacího motoru na základě informací poskytovaných elektronickou řídicí jednotkou. I když je elektronické řízení spalovacích motorů v současné době nutností, diagnostika ve většině případů zůstává na úrovni pokus/omyl. Stále v této oblasti neexistuje jednoznačný standard a detailní informace si výrobci nechávají pro sebe. Diplomant tedy musel posbírat celou řadu roztříštěných informací, vše roztřídit a pečlivě prostudovat. Na základě těchto informací a reálného technického experimentu postupně dospěl k finálnímu řešení. Diplomant postupoval při zpracování náročného zadání systematicky a samostatně. Při řešení své diplomové práce byl student iniciativní a samostatně prováděl všechna potřebná měření. Cíle diplomové práce byly splněny v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Martin

Diplomová práce pana Cyrila Holeše se zabývá návrhem metodiky pro diagnostiku spalovacího motoru na základě provozních dat z motorové řídicí jednotky. V první části je provedena poměrně podrobná rešerše dobře vystihující problematiku „on borad diagnostiky“ se zaměřením především na principy samotné komunikace. V další části se student již věnuje samotnému měření dat z reálného provozu, kde si nejprve správně stanovuje cíle měření a analýz z čehož pak vyvozuje adekvátní metody jak toho dosáhnout. Stěžejní částí celé práce je pak samotné vyhodnocení naměřených výsledků, kde se v závěru student pokusil v programovém prostředí matlab sestavit ekvivalentní model řízeni motoru, kde je na základě vytvořených palivových map vypočítáno potřebné vstřikované množství paliva. Zajímavou částí práce bylo také porovnání vybraných parametrů reálné jizdy s evropským jízdním cyklem, které se věnuje kapitola 6. Zde student nastiňuje právě některé problémy spojené s normalizovaným NEDC testem a důvod odchylek například normalizované spotřeby paliva udávané výrobcem a skutečnou spotřebou vozidla během reálné jízdy. Práce je po obsahové stránce na velmi dobré úrovni a diplomant prokázal odborné schopnosti při řešení konkrétní aplikace zadané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89101