BAROŠ, M. Experimentální identifikace profilu vozovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Pan Baroš ve své práci splnil všechny cíle stanovené v jejím zadání, snad jen návrh vlastního měřicího zařízení mohl být popsán detailněji (např. postup nastavení délky ramen měřicího zařízení, apod.). Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout náročnou experimentální část s rozsáhlým zpracováním naměřených dat. Analýza výsledků měření je zpracována správně, nicméně grafická i slovní interpretace zjištěných poznatků není v některých případech zcela jasná a přehledná. Vzájemné srovnání jednotlivých výsledků lze principiálně taktéž hodnotit jako bezchybné, přesto o něco málo propracovanější statistika výsledků by jednoznačně pomohla k rychlejšímu pochopení závěrů (např. procentuální srovnání rozdílů dvou výsledků). Velkým kladem je pak samostatné zpracování a ověření výpočtového nástroje sloužícího pro hodnocení kvality vozovky. Dosažené poznatky jsou bezesporu hodnotné, proto je škoda, že nejsou více vyzdviženy v závěru. I přes uvedené připomínky je tato práce kvalitní a její výsledky lze aplikovat v případném dalším výzkumu v oblasti měření nerovností vozovky a jejich vlivu na jízdní komfort.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Diplomová práce pana Baroše se zabývá experimentální identifikací profilu vozovky. V úvodu práce jsou rozebrány základní parametry popisující profil vozovky ve vztahu k jízdnímu pohodlí a bezpečnosti. Následující kapitoly popisují jak zařízení pro měření samotného profilu tak i metody hodnocení. Vlastní těžiště práce se pak nachází v návrhu vlastního měřicího řetězce, realizace experimentu a vyhodnocení měřených dat. Práce je zpracována a členěna přehledně. Vlastní zpracování výsledků je provedeno správně, v některých částech jsou vyvozené závěry hůře pochopitelné až nepřehledné. Na druhou stranu je třeba zdůraznit celkovou náročnost provedeného experimentu a možný přínos v praxi. Práce splňuje veškeré cíle vytyčené vedoucím v zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89266