ŠPAVOR, P. Aplikace KAIZEN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant si zvolil téma, které je v současné době velmi aktuální - na jedné straně tlak na nízké ceny (což implikuje snižování nákladů), na straně druhé stejně nekompromisní požadavky na kvalitu produktů (v komplexním pojetí). Nutno si uvědomit, že každá činnost vyžaduje náklady a proto změny musí vést především ke změnám v činnostech (procesech), aby konečný stav vykazoval nižší potřebu nákladů. Dá se říci, že s tímto problémem se diplomant vypořádal. Pracoval iniciativně a samostatně a pravidelně komunikoval. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koška, Petr

Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění zásad KAIZEN a aplikací zásad 5S ve společnosti zabývající se výrobou, nákupem a prodejem dřevěného nábytku. V práci jsou popsány teoretické zákonitosti obou metod s častými odkazy na bibliografii. Dojem z práce kazí fakt, že je psána dvojjazyčně, a to v jazyce českém a jazyce slovenském. Střídání obou jazykových mutací je nejen mezi kapitolami nebo podkapitolami, ale i v textu jednotlivých kapitol. Nabízí se otázka, jak byla práce autorem psána/kompletována? V práci se vyskytují drobné nepřesnosti, případně nesprávná identifikace bibliografie (např. [10]). V bibliografických citacích také chybí některé tituly definované v zadání diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50744