PTÁČEK, P. Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlugoš, Jozef

Úlohou diplomovej práce bolo vytvorenie výpočtovej analýzy za účelom zistenia vplyvov jednotlivých prevádzkových pôsobení na deformáciu valca štvordobého spaľovacieho motoru. K riešeniu pristupoval pán Ptáček veľmi zodpovedne a samostatne a na konzultácie bol vždy dobre pripravený. To viedlo k vytvoreniu kvalitnej diplomovej práce, ktorej výsledky budú naďalej využívané vo výskume dynamiky piestnej skupiny. Úvod práce venujúci sa rešerši daného problému je veľmi dobre zameraný na riešenie problematiky uvedenej v zadaní práce - čitateľ je rýchlo a priamo uvedený do problému. Autor popisuje rôzne spôsoby experimentálneho určenia deformácie valca a ich výhody a nevýhody. Následne sú uvedené metódy výpočtového modelovania, ktoré súvisia s riešenou témou záverečnej práce. Ďalej pán Ptáček popisuje samotné vytvorenie výpočtového modelu, ktorý je zaťažený okrajovými podmienkami. Ich získanie je jednoznačne popísané v práci s odôvodneným jednotlivých krokov. Výsledky simulácie sú prezentované kvalitnými obrázkami a grafmi, ktoré sú doplnené o popis a zdôvodnenie jednotlivých vyskytujúcich sa javov. Odporúčal by som používať rovnaké jednotky radiálnej deformácie v celej práci. Autor práce ukázal inovatívne myslenie pri vyhodnocovaní zistených dát, kde bolo nutné odfiltrovať posuvy valca ako tuhého celku. Záver zhrňuje spôsob riešenia zadanej problematiky a uvádza najdôležitejšie poznatky práce. Drobné nedostatky ako nesprávny formát odrážok alebo nezarovnanie popisu Obr. 13 neznehodnocujú kvalitu práce, pretože celkový počet chýb v práci je skutočne minimálny. Takisto musím vyzdvihnúť autorove vlastné kvalitné obrázky a grafy. Celkovo je diplomová práca pána Ptáčka nadštandardná a dokázal v nej svoje inžinierske kvality. Preto prácu odporúčam k obhajobe pred odbornou komisiou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Raffai, Peter

Diplomová práca pána bakalára Ptáčka mala za hlavnú úlohu vytvoriť výpočtový model na určenie termálne-štrukturálnych parametrov spaľovacieho motoru. Rešeršná časť práce splňuje očakávania, je stručná, ale zrozumiteľná a výstižná. Popis samotnej tvorby výpočtového modelu je podrobný, ako textovo, tak aj graficky detailne predstavený. Získané výsledky z vytvoreného modelu sú prezentované prehľadne a graficky pekne spracované. Vytknúť by sa dali niektoré formálne nedostatky, ako napr. chýbajúce interpunkčné znamienka za uvedenými vzorcami (ku ktorým by sa malo pristupovať ako k obyčajným vetám) a chýbajúce zdroje informácií, z ktorých sa dané vzorce čerpali (za predpokladu, že ich študent nevymyslel sám). Záver práce je skôr skrátená rekapitulácia vykonanej práce, chýba unikátnosť a schopnosť študenta určiť jej prínosy, možnosti na ďalšie vylepšenie vytvoreného modelu a oblasti možného využitia modelu či výsledkov. Napriek vyššie uvedeným nedostatkom sa jedná o diplomovú prácu s nadpriemerným obsahom a kvalitou vypracovania. Výsledky z vytvoreného modelu a samotný algoritmus tvorby modelu majú potenciál byť využité vo vedecko-výskumných projektoch nielen Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Prácu jednoznačne odporúčam k obhajobe pred komisiou Štátnej záverečnej skúšky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89150