STRAKA, M. Chladicí jednotka domácího pivovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Cílem práce bylo navrhnout chladicí zařízení, které by umožnilo realizaci „chladné“ části procesu domácí výroby piva plzeňského typu. Student ke zpracování této diplomové práce přistupoval aktivně a v logických krocích prováděl postupný návrh zařízení, potřebných k domácí výrobě piva. Postupně tak navrhl koncept spilky a ležáckého sklepu, na který následně navázal návrhem vlastního chladicího zařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení pro domácí výrobu piva, snažil se minimalizovat provozní náklady zařízení tím, že je část tepla možno využít k ohřevu vody, která je následně využita buď pro přípravu další várky či sanitaci zařízení. Pro sestavení chladicího zařízení autor využil komponenty pracující se stejnosměrným napětím 12 V, čímž je zajištěna i možnost provozu na baterie, potažmo fotovoltaické panely. Diplomant pracoval po celou dobu samostatně, prokázal schopnost aplikovat své poznatky a splnil cíle definované v zadání diplomové práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě před komisí SZZ v oboru Technika prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tuhovčák, Ján

Cílem diplomové práce studenta Miroslava Straku bylo navrhnout chladicí jednotku pro domácí výrobu piva. Autor v prvních kapitolách práce postupně popisuje proces výroby piva, způsoby vaření a technologii potřebnou pro vaření piva. Poslední tři části první kapitoly popisují procesy, které vyžadují chlazení. Na to navazuje druhá kapitola, kde autor uvádí přehled chladicích zařízení a v třetí kapitole následuje samotný návrh chlazení pro domácí pivovar. Návrh chlazení je podrobně spočítán a autor také navrhuje konkrétní komponenty vždy s odkazem na výrobce. Text je vhodně doplněn o obrázky a vizuální zpracování je kvalitní. Čas potřebný na zchlazení mladiny z 98 °C na 12 °C je stanovený na 15 minut. Je otázka, jestli bude možné dosáhnout požadovaný průtok mladiny přes 2 výměníky bez použití čerpadla. Základním prvkem chladicího okruhu je kondenzační jednotka Masterflux o chladicím výkonu 551 W. Volba jednotky není nijak odůvodněná, nicméně výkon by měl být dostatečný. Nad rámec zadání autor navrhl fotovoltaický systém pro pohon elektrických zařízení systému. Zde se naskýtá otázka, jestli by nebylo vhodnější změnit výpočtové období na 6 měsíců s největšími solárními zisky a snížit tak plochu fotovoltaických panelů a počáteční investici. Ve zbývajících měsících by pak bylo možné využít studený venkovní vzduch. Práce obsahuje několik menších nedostatků, například: • seznam symbolů není seřazen abecedně • Tab. 1 a Obr. 17, Tab. 2 a Obr. 19 obsahují stejné informace, které není nutné uvádět dvakrát. Popisky obrázku by měli být stejným jazykem jako je psaná práce a velikost textu v obrazech by měla odpovídat přibližně velikosti hlavního textu Práci považuji za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 89283