ČEPICA, V. Posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů a kvality vyvážení na vibrace synchronního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lošák, Petr

Pan Bc. Čepica pracoval pilně, systematicky a splnil cíle zadání v celém rozsahu. Během práce na diplomovém projektu zvládl na velmi vysoké úrovni práci s nástroji pro výpočtové modelování. Výstupy jeho diplomové práce přinesly cenné informace využitelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hůlka, Jiří

U předkládané diplomové práce byly shledány následující nedostatky: 1) V KEYWORDS je vhodné použít zkratku FEM namísto MKP. 2) Doporučil bych detailněji popsat samotný generátor. Především tvorbu jeho modelu, jako například a) tvorbu USER BEAM SECTION pro rotor, který byl časově náročný, b) vytvoření vazby rotoru s ložisky nebo c) vytvoření šroubových spojů. Tyto činnosti jsou v práci zmíněny jen velmi okrajově. Je to škoda, neboť by diplomovou práci obohatily. 3) V kapitole 4.2 začínají varianty geometrie ložiskového štítu Variantou II. 4) Jako prezentaci výsledků harmonické analýzy je vhodné použít kapitolu 6. a kapitolu 5.6 přesunout do přílohy. 5) V závěru postrádám vyhodnocení výsledku ve vztahu k provozním otáčkám a doporučení diplomanta pro výrobce. Diplomová práce splnila všechny vytyčené cíle a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92892