HUF, J. Rám valníkového přívěsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Základním cílem diplomové práce bylo vytvoření konstrukčního návrhu rámu valníkového přívěsu vycházejícího ze stávající konstrukce, u které byly zaznamenány významné strukturální poruchy vznikající při jeho provozu. Postup a kvalita zpracování zadaných úkolů je na velmi vysoké úrovni, vyzdvihnout lze nejen detailní zpracování problematiky aktuální konstrukce včetně ověření problematických míst konstrukce pomocí MKP výpočtů, ale i náročné měření vibrací rámu přívěsu během jízdy na silnicích různého charakteru. Navržené změny konstrukce rámu jsou verifikovány skrze MKP výpočty mnoha zátěžných stavů a výsledky jasně a přehledně srovnány s původní konstrukcí. Kromě kvalitně odvedené práce lze velmi pozitivně hodnotit i to, že zpracování dané problematiky bylo realizováno v úzké spolupráci s firmou PANAV, a tudíž získané poznatky nezůstanou pouhou teorií, ale budou převedeny i do praxe. Grafická stránka práce je velmi dobrá, snad jen přehlednost obrázků modelů rámu pro MKP by mohla být lepší. Ovšem tento drobný nedostatek nemůže zkazit celkový výborný dojem z předložené práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fojtášek, Jan

Práce se zabývá konstrukcí rámu valníkového přívěsu. Hlavním úkolem studenta je zanalyzovat napětí vzniklá na již existujícím rámu při běžném provozu a navrhnout úpravu nebezpečných míst. V teoretické části je podrobně rozebrána konstrukce celého přívěsu a vysvětleny důležité aspekty týkající se problematiky včetně platné legislativy. Dále student pečlivě vyšetřuje jednotlivé zatěžovací stavy a působící síly nejenom analytickým výpočtem, ale také experimentálním měřením. Výsledky napěťové analýzy se shodují s reálnými zkušenostmi a bylo navrženo vhodné zlepšení a naplněny tak všechny cíle vytyčené v zadání. Student prokázal znalosti z oblasti mechaniky těles a své schopnosti řádného vyhodnocení a využití výsledků opodstatněného experimentu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92188