ŠREFL, M. Rozšiřování konce trubky za statických a dynamických podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Diplomová práce Martina Šrefla se zabývá stanovením deformačního odporu trubek pomocí technologické zkoušky rozšiřování konce trubky do tvaru kužele. Diplomant v rámci řešení dané práce provedl podrobný průzkum v oblasti tváření trubek, čímž prokázal dobré schopnosti pracovat s dostupnou literaturou a vyhledávat potřebné informace. Diplomant se podílel na návrhu zkušebních nástrojů, a to jak pro zkoušení za kvazistatických, tak i dynamických zkoušek. Při návrhu nástrojů uplatnil znalosti získané v daném oboru a prokázal logické a technické myšlení. Navržené nástroje jsou velkým přínosem pro řešení daného projektu, v rámci kterého byla tato diplomová práce vypsaná. Výsledky provedených experimentů přinesly důležité poznatky o chování trubek a funkci nástrojů. Student pracoval samostatně, aktivně a byl velkou oporou řešitelského týmu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Samek, Radko

Obsah práce je vyvážen, teoretický úvod a stěžejní část práce obsahující praktickou část s experimenty mají přibližně stejný rozsah. V úvodní části je přínosný popis využití metody optického měření deformace, což bylo pro posluchače zcela nové téma. Experimentální část, zejména technologická zkouška týkající se tvorby kužele za vyšších rychlostí deformace, byla časově náročná jak z hlediska návrhu nástroje, tak i vlastních ověřovacích experimentů. Počáteční výsledky prokázaly možnosti konstrukčních úprav jak nástroje, tak i speciálního upnutí snímače. Tím byly získány velmi cenné poznatky pro další výzkum. K práci mám jen drobné připomínky. Chybí zmínka o tom, jak se bude měnit rychlost od počáteční dopadové hodnoty do hodnoty dokončení deformačního procesu a na str. 15 by bylo vhodné zařadit vysvětlení vzniku normálového napětí včetně rozkladu sil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92466