ZLÁMALOVÁ, P. Rekonstrukce otopného systému bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejčík, Jiří

Cílem zadané diplomové práce bylo provést návrh rekonstrukce kotelny v bytovém domě a v případě, že stávající otopná soustava nevyhovuje požadavkům nového zdroje tepla, tak vyprojektovat i její rekonstrukci. Studentka dané téma zpracovávala samostatně s minimem konzultací. Práci předložila k revizi až těsně před odevzdáním, takže na případné změny a úpravy již nebyl dostatek času. Provedený návrh nového zdroje tepla však splňuje požadavky zadání a cíle práce jsou tak v minimální možné míře naplněny. Práci tedy doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Pech, Ondřej

Předložená diplomová práce na téma „Rekonstrukce otopného systému bytového domu„ si klade za cíl navrhnout rekonstrukci zdroje tepla a případně i otopného systému v bytovém domě. K druhé dobrovolné části zadání se již autorka ve své práci nedostala. Práce je členěna do sedmi hlavních kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodu je popsán současný stav otopné soustavy, legislativa spojená s provozem plynové kotelny a přehled možností vytápění bytového domu. Následuje výpočtová část obsahující výpočet tepelných ztrát stávajícího stavu domu a stavu po zateplení dle ČSN EN 12831 bez započítání tepelných mostů, výpočet pojistných prvků a volbu oběhového čerpadla. Práce je zakončena ekonomickým porovnáním jednotlivých variant zdrojů tepla. Práce obsahuje vloženou výkresovou dokumentaci. Práce má slušnou grafickou úroveň, místy je psána v množném čísle přitom autorka je jedna. V textu se vyskytují občasné překlepy a několik chybějících slov. Popis proměnné Gw je posunutý od rovnice 7 o dvě strany. Na straně 26 je uvedený popis funkce tepelného čerpadla, která je „kostrbatě“ popsána a je zavádějící. V kapitole 4.7 je uvedeno rozdělení plynových stacionárních kotlů dle konstrukce hořáků, dále je již ale blíže popsán pouze jeden typ. V tabulce 6 je uveden součinitel prostu tepla venkovních dveří Uk = 1,2 W/(m^2K) v jeho popisu je ale uvedeno „U = 1,1?“. V tabulce 12 jsou uvedeny špatné součty tlouštěk stěn (nemá vliv na výsledek). V rovnici 20 chybí hustota. V obrázku 22 je uvedena hodnota hmr kotle = -1,5 m, v tabulce 19 je ale hodnota hmr kotle = 1,5 m. Vzorec pro ekonomický výpočet kotle na plynná paliva je založen na špatných předpokladech. Na výkrese „Rozvinuté schéma“ není zcela jasné, zda některá potrubí jsou v daném místě spojena či nikoliv. Potrubí k expanzní nádobě se kreslí tence na rozdíl od vratného potrubí, chybí zde také popis použitých armatur s legendou. Na výkresu vstupního podlaží chybí koupelna. Citace nesplňují normu ISO 690. Chybí také odkazy na zdroj některých obrázků. Práce splňuje požadavky na ni kladené, zadání práce bylo splněno v požadovaném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 95836