DOLEŽEL, T. Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

Zadání diplomové práce vycházelo z požadavků společnosti SYNPO, a. s. a jeho cílem byla analýza vlivu anorganických plniv na vlastnosti epoxidových pryskyřic ve střídavém a stejnosměrném elektrickém poli. Při společné návštěvě podniku v Pardubicích v loňském roce si diplomant odlil kompozitní epoxidové desky, z nichž bylo připraveno několik sad zkušebních vzorků. Svůj aktivní přístup a zapálenost pro zpracování diplomové práci student prokázal ihned na přelomu zkouškového období zimního semestru a letního semestru, kdy začal analyzovat elektrické vlastnosti jednotlivých sad vzorků podle příslušných norem s využitím nového přístrojového vybavení Tettex 2830/2831. Pravidelně jsme se setkávali v laboratoři a společně jsme diskutovali dosavadní činnost, výsledky a další směřování práce. Uvedeným postupem diplomant plynule a trpělivě postupoval ve svém experimentu, až proměřil vybrané elektrické vlastnosti 25 vzorků epoxidových pryskyřic v teplotní oblasti. Dosažené výsledky z teplotní oblasti obohatí materiálové listy vybraných druhů epoxidových kompozitů. V závěru semestru se mi zdálo, jakoby student přepálil v úvodu tempo a pak mu na konci chyběly síly a jeho počínání by se dalo shrnout známým rčením „Čím dříve začnu, tím později skončím“. Škoda, že textová část byla finalizována až poslední dny před odevzdáním a na detailní odladění textu a korekce nezbýval již čas. Přesto v práci je respektována většina mých požadavků. Grafické zpracování naměřených závislostí se vyznačuje jednotným a zcela přehledným vizuálním stylem, přičemž jednotlivé průběhy jsou matematicky aproximovány vhodnými funkcemi. V práci u některých veličin chybí jednotky, není zcela dodržen formální zápis fyzikálních veličin kurzivou a naopak některé jednotky jsou zase kurzivou (na což byl student v průběhu práce neustále upozorňován). Postrádám absenci „Seznam fyzikálních veličin“, včetně příslušných jednotek, což zásadně ztěžuje orientaci v textu. Trochu mi vadí i různorodá velikost písma aproximovaných rovnic, které jsou uvedeny v grafech. Současně však musím upozornit i na drobné stylistické a gramatické nedostatky, které se v práci vyskytují. Při zpracování diplomové práce pan Doležel vycházel většinou z ověřených literárních zdrojů v podobě článků, knih a vysokoškolských učebních textů, přičemž jejich rozsah použité je adekvátní k charakteru a rozsahu zpracované práce. Snad mohlo být použito více odborných zahraničních článků z elektronické databáze IEEE, které monitorují současný stav a diagnostiku epoxidových pryskyřic Diplomant splnil zadání v plném rozsahu s výše uvedenými výtkami a jeho práci každopádně doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Jirák, Josef

V diplomové práci se pan Bc. Tomáš Doležal zabývá problematikou epoxidových pryskyřic a vlivem anorganických plniv na jejich elektrické vlastnosti. V teoretické části práce o rozsahu 32 stránek textu je, v souladu se zadáním, uvedena problematika kompozitních materiálů, jejich základní rozdělení a úvod do teorie složených soustav. Následně se teoretická část práce věnuje epoxidovým zalévacím hmotám a teorii, popisující chování dielektrických materiálů převážně v elektrických polích. Jsou zde uvedeny i základní metody používané v diagnostice dielektrik, chybí však odkazy na příslušné normy, jak je požadováno v pokynech pro vypracování. Teoretickou část práce bohužel znehodnocují nepřesné formulace a časté gramatické chyby, což ztěžuje porozumění textu. Navíc v teoretické části práce nejsou u požitých vztahů uvedeny jednotky veličin, nelze je dohledat ani v chybějícím přehledu použitých symbolů a zkratek. Z mnoha nejasných formulací v teoretické části práce prosím o vyjádření k následujícím formulacím: - na str. 22, týkajícím se pojmů izolant a dielektrikum. Z textu práce vyplývá, že u dielektrika se požaduje vysoká hodnota permitivity a nízké ztráty, které ovšem u izolantů nejsou důležité? - str. 25 uvádíte, že … „Grafickým znázorněním rovnice (21) v uvedených souřadnicích je jednou lomená přímka s lomem v oblasti skelného přechodu“… To platí u všech dielektrik? - str. 27 …. „Dielektrická polarizace je fyzikální děj, při kterém za působení vnějšího elektrického pole dochází k pružným přesunům …..“ Pouze k pružným? - str. 38. Co je míněno intenzitou a délkou přiloženého napětí, jak je uvedeno v textu? V experimentální části práce o rozsahu 14 stránek je vedle použitých měřicích systémů uveden způsob přípravy vzorků ve firmě Synpo, a.s. Následně je popsán způsob měření a vyhodnocení komplexní permitivity, ztrátového činitele a vnitřní rezistivity pěti vzorků s daným obsahem plniva v závislosti na teplotě. Stanovené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách, případně vyneseny do grafických závislostí. Závěr práce obsahuje stručné shrnutí dosažených výsledků. K experimentální části práce mám tyto připomínky: - Je název u Tab.8 na str. 50 správný? Jaká je jednotka rezistivity použitá v této tabulce? - Jaké jsou jednotky aproximačních koeficientů v Tab.6, 9 a 10? - Je jednotka ( m) uvedená na ose y závislosti na obr. 21 správná? Přes některé výše uvedené nedostatky konstatuji, že diplomant splnil požadavky zadání diplomové práce v plném rozsahu.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 94684