ŠPAČKOVÁ, M. Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jankových, Róbert

Bakalářská práce Magdy Špačkové odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v několika směrech originální. Metodika splnění cílů bakalářské práce je správná. Studentka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce dokladuje schopnost studentky samostatně pracovat a řešit praktické problémy. Práce je logicky rozdělena do sedmi kapitol. Přílohy jsou úplné a přehledné. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení jednotlivých cílů práce. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem věcných, gramatických nebo formulačních chyb. Studentka při zpracování práce vychází z doporučené literatury. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o nové myšlenky a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Studentka si na začátku zpracovala reálný plán měření, který dodržela. V závěru ji ovšem chyběl určitý časový prostor na důkladnější analýzu velkého množství naměřených dat. Pracovala samostatně, aktivně a velmi usilovně bez nutnosti podrobného vedení. Nad rámec zadání je zpracována kapitola 7, která vhodně doplňuje řešenou problematiku. Výsledek práce prokázal, že autorka má potřebné zkušenosti z práce s technickou literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hammer, Miloš

Studentka Magda Špačková zpracovala bakalářskou práci na téma drsnost povrchu, název práce: Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou. Zadání práce patří k méně náročným, o uvedené problematice již bylo mnohé napsáno. Byly stanoveny cíle práce zadáním. Tyto cíle byly soustředěny na provedení přehledu metod pro metrologii textury povrchu, dále na analýzu rozdílů výsledků hodnocení profilových parametrů drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou a výsledkem práce je doporučení pro praxi. Studentka stanovené cíle splnila. V práci jsou popsány metody a parametry pro posouzení textury povrchu. Je zmínka o výškových a délkových parametrech. Jsou zmíněny používané přístroje a proveden jejich stručný popis. Zvláštní kapitola je věnována použitým měřeným vzorkům. Důležitá je kapitola Závěr, kde se studentka snaží o zhodnocení výsledků. Nemám k závěru zvláštních připomínek, a to vzhledem k tomu, že se jedná o práci bakalářskou. Myslím si však, že z provedených měření a získání značného množství výsledků by bylo možné závěr napsat podrobnější a především erudovanější. Rozsah předložené bakalářské práce je dostatečný, blíží se požadavkům na práci diplomovou. Možná by stálo za zvážení, zda by některé prezentované výsledky z kap.6 nebylo vhodné přemístit do příloh. Logická struktura hodnocené bakalářské práce je na uvedené úrovni a sleduje zadání práce. Rozsahy jednotlivých kapitol odpovídají naplnění cílů práce. Práce je pro čtenáře pochopitelná. Typografická úroveň práce je dobrá. Studentka v práci využila aktuální českou nebo zahraniční literaturu, prokázala schopnost práce s literárními prameny. Slečna Magda Špačková vytvořila bakalářskou práci se zajímavými výsledky, praktická část práce jí zabrala poměrně hodně času. Výsledky práce se určitě dají využít v další činnosti, např. při výuce metrologických předmětů apod. Vzhledem k výše uvedenému bakalářskou práci hodnotím známkou: velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93091