HLADÍK, F. Pásový dopravník pro drcené kamenivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Student se ve své práci věnuje rešerši, funkčnímu výpočtu, návrhu konstrukce a tvorbě výkresové dokumentace pásového dopravníku pro drcené kamenivo. Práce splňuje požadavky zadání a z formálního hlediska je úplná. Z formálních nedostatků studentovi vytýkám místy neobratné vyjadřování, nevhodnou velikost písma na obr. 3 a také skutečnost, že se autor v textu na obrázky nijak neodkazuje. Z věcných nedostatků vytýkám především chybějící připojovací rozměry na obou výkresech sestav a absenci podkapitoly věnující se samotné konstrukci dopravníku. Celkově je práce na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku. V práci se vyskytuje řada nedostatků jak formálního tak i věcného charakteru. Konkrétně mám k práci následující připomínky: - v textu nejsou uváděny odkazy na obrázky - není řešen způsob spojení pásu - zcela schází popis konstrukčního řešení nosné konstrukce pásu - řada nedostatků ve výkresové dokumentaci ( nejsou zakótovány připojovací rozměry, schází detail uložení stěračů …) Závěrečná práce je původní a splňuje požadavky zadání. Celkově se jedná o úlohu běžného rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 92689