SMRČKOVÁ, M. Hybridní kompozity kombinující krátká houževnatá vlákna a částicové plnivo v polymerní matrici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláček, Petr

Studentka přistupovala ke své práci velmi zodpovědně a aktivně. Projevila velkou samostatnost a pečlivost v přípravě více typů vzorků a v jejich testování. Příprava vzorků byla poměrně obtížná a bylo potřeba být opatrný, aby vzorky nevykazovaly zbytečné defekty. Nicméně studentka aktivně zvládala tyto i jiné problémy, které se vyskytly během práce. Výsledky přinesly zajímavé poznatky v oblasti ovlivňování houževnatosti hybridních kompozitních materiálů, které v sobě kombinují částicové plnivo s krátkými polymerními vlákny. Nové poznatky lze využít i v praktickém využití těchto typů materiálů v rámci dentálních aplikací. Navíc závěry práce otevírají možnosti pro další výzkum a vývoj tohoto typu materiálu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavelka,, Vladimír

Diplomová práce na téma "Hybridní kompozity kombinující krátká houževnatá vlákna a částicové plnivo v polymerní matrici" byla vypracována v požadovaném rozsahu i úrovni odpovídající diplomové práci. Diplomová práce je názorně rozčleněna na teoretickou část, praktickou část a diskuzi výsledků. V teoretické části je podrobně probrána problematika hybridních kompozitních materialů se zaměřením na vliv výztuže z krátkých, náhodně orientovaných vláken na částicový kompozit. Dále jsou zde z chemického hlediska popsány základní typy běžně používaných pryskyřic ve stomatologii. Je zde také zmínka o ostatních dentálních materiálech, které v současnosti nacházejí své široké uplatnění právě v dentální medicíně. Problematika linearní lomové elastické mechaniky (LELM), včetně základních vztahů je probrána v kapitole 2.3. Experimentální část pojednává o materiálech, které byly použity na přípravu vzorků, včetně vlastní přípravy zkušebních těles a také popisu testovacích metod. Kapitola výsledky a diskuze je svým obsahem i rozsahem dostatečná pro diplomovou práci. Je zde patrné že studentka věnovala dané problematice značné množství času, zejména pak přípravě vzorků pro jednotlivé testy. Dalším důležitým zjištěním je vliv mechanických vlastností matrice na efektivitu vyztužení kompozitu. Důležitým faktorem je zde hustota zesítění dané matrice a také její viskozita. Z výsledků diplomové práce vyplývá, že přidání již malého množství krátkých houževnatých vláken do vysoce plněných částicových dentálních kompozitů může přispět ke zvýšení jejich odolnosti vůči křehkému způsobu porušení. Tento fakt by mohl vést k širšímu použití hybridních kompozitů ve stomatologii při zachování dalších důležitých aspektů, mezi které patří estetičnost a zpracovatelnost. Vlastní diplomovou práci i přes drobné jazykové chyby hodnotím jako výbornou, tedy A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň jazykového zpracování B
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 33446