ZÁLEŠÁK, J. Pomocné zvedací zařízení za traktor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem a konstrukčním řešením pomocného zvedacího zařízení za traktor. Úvodem se zabývá rešerší již vyráběných zařízení dle zadání. Student dále provádí návrhovou koncepci, provádí funkční a pevnostní výpočty a v závěru vytváří výkresovou dokumentaci. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání takřka úplná. Postup návrhu a výpočtu je správný, ovšem v některých částech práce méně přehledný. Schopnosti studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry jsou dobré. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá. Stylistická úprava a pravopis je až na drobnosti (str. 24, 25, 47) v pořádku, netechnické vyjadřování jen výjimečně (str. 48). Citace zdrojů vzorců, hodnot a parametrů jsou uvedeny správně. Připomínky mám zejména k těmto skutečnostem: -str. 16 – obr. 6 nemá viditelné popisky -obr. 10 a 11 – mají prohozené pojmy píst pístnice -str. 24 a 25 – vzorec 1 formální přepis ve vzorci - správně arctg, výsledkově správně vypočítaný -str. 34 – hydromotor nemá definovanou citaci, kde se vzala hodnota maximální síly Fe -str. 38 a dále – počítána bezpečnost k dovolené hodnotě napětí Výkresová část práce je dle zadání úplná. Je zde několik nedostatků jako připojovací rozměry k traktoru i sobě navzájem. Ostatní výkresová dokumentace je bez připomínek Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Prokop

Student ve své práci provádí návrh pomocného zvedacího zařízení za traktor. Práce obsahuje stručný přehled dnes používaných podobných zařízení. Návrh svého zařízení provedl v souladu se zadáním práce. Práce je logicky dobře uspořádána. Ve své práci se však student dopouští několika chyb a pochybení po formální i faktické stránce. Za formální vady práce lze považovat špatnou čitelnost nebo nečitelnost některých obrázků (obr.6, 7, 8, 17), dále absence citace u rovnice 22 a 49 a v záhlaví stran neuvádí čísla kapitol a v kapitole 1 uvádí také špatný název. Ve své práci také některé rovnice opakovaně čísluje. Jedná se o rovnice 22 (dále také 27 a 32) a 37 (dále také 44). Za faktické vady práce považuji obecně špatný termín pro přímočarý hydromotor (PČHM), jež student uvádí jako "hydraulický válec", dále na straně 25 uvádí nevhodnou formulaci náhrady PČHM. U rovnice 22 resp. 37 v dalším textu student nesprávně uvádí že se jedná o "dovolené smykové napětí materiálu". Studentovi se dá také vytknout nevhodná volba háku konstruovaném na 1000 kg jež při menším vyložení neumožňuje zavěsit větší břemeno. Student také neuvažuje jiný stav vyložení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 89104