KOHOUTEK, M. Pásový dopravník pro drcené kamenivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Student svou bakalářskou práci zpracovával samostatně, dle doporučené literatury a svůj postup průběžně konzultoval s vedoucím. Přestože je práce na velmi dobré úrovni, tak autorovi vytýkám volbu komponent před provedením funkčního výpočtu, díky čemuž je práce méně přehledná, a nevhodnou volbu pohledů na snímcích 3D modelu. Práci hodnotím stupněm B – velmi dobře a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku pro dopravu drceného kameniva. Tato práce je řešena formou návrhu koncepce, funkčního a pevnostního výpočtu. V úvodní části práce (kapitola 3) student popisuje rešeršně konstrukci pásového dopravníku a detailně popisuje jednotlivé konstrukční prvky. Autor již zde uvádí parametry svého pásového dopravníku (str. 15, 16, 17, 18, 19, 20!!), přitom je má funkční výpočty zjištěny až v následující kapitole 5. V kapitole 5. a 6. sestavuje funkční výpočty pro stanovení výkonových parametrů pásového dopravníku a provádí pevnostní kontrolu bubnu a osy. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup řešení práce je trochu chaotický, rozsah práce je stránkově nad požadavky na bakalářské práce. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je vcelku dobrá. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je dobrá, zpráva obsahuje množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis jsou v pořádku. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Výhrady mám k těmto skutečnostem: -str. 11 - název kapitoly 1 a 1.1 stejný -str. 13 – obrázek 2 jako samostatná kapitola je nepřípustné -str. 30 – překlep v označená funkce tangenc. Výkresová dokumentace je dle zadání kompletní. Až na pár drobností, jako je dodržení geometrické tolerance 0,005mm, je výkresová dokumentace zdařilá. Bakalářská práce pana Kohoutka je hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92690