ANTOŠ, Z. Stanovení optimálních procesních parametrů běžně používaných materiálů v technologii studeného naprašování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čížek, Jan

Předkládaná bakalářská práce studenta Zdeňka Antoše je souhrnnou databází parametrů technologie studeného naprašování, které byly v literatuře použity pro přípravu nástřiků. V rámci práce jsou představeny základní materiály i slitiny a nad rámec práce i směsi kov-nekov. Pro každý materiál je v práci připojena přehledná tabulka, jejíž výsledný vzhled je jedním ze Zdeňkových vkladů této práce. Tato standardizovaná tabulka zahrnuje překvapivé množství informací včetně odkazu na pracoviště, kde byla původní studie realizována. Při práci s literaturou předvedl student na bakalářskou práci nadstandardní výkon, což dokládá mj. počet použitých zdrojů (85). Cíle práce byly beze zbytku splněny. S postupem sepisování práce nemám nejmenších výhrad. Zdeněk svoji bakalářskou práci sepsal přehledně, získaná data konzultoval a přes všechny obtíže při zpracování jednotného vzhledu dodržel domluvené rozvržení jednoho prvku na jednu dvoustranu, což práci činí jednoduchou při vyhledávání informací. Obsah práce dále hodlám nabídnout redakční radě prestižního časopisu Journal of Thermal Spray Technology ve formě přehledového článku. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matějková, Michaela

Předložená bakalářská práce se zabývala stanovením optimálních procesních parametrů běžně používaných materiálů v technologii studeného naprašování. V první části práce student popisuje jednotlivé metody žárového nanášení, včetně metody kinetického naprašování za studena a způsoby přípravy výchozích prášků. V druhé části práce student uvádí optimální parametry depozice pro čisté kovy, slitiny kovů a směsi kov-nekov. Nejprve jsou stručně popsány vlastnosti a využití jednotlivých materiálů, dále je pak uvedena přehledná tabulka s nanášecími parametry, včetně laboratoří, kde byl daný nástřik připraven. Studentovi se podařilo získat velké množství informací z dostupných publikovaných článků, které dokládá 85 zdroji. Předložená bakalářská práce jednoznačně splňuje zadané požadavky a cíle práce. Práci hodnotím A - výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92501