SOVJÁK, R. Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zahálka, Jiří

Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování literární rešerše v oblasti ecodesignu strojních zařízení. Student splnil toto zadání. Literární rešerše je zpracována relativně přehledně a obsahuje všechny důležité aspekty řešené problematiky od popisu legislativního prostředí, přes metody pro ecodesign až po současné trendy výrobců v této oblasti. Bakalářská práce je možná až příliš rozsáhlá, např. legislativní rámec je v práci rozebrán až příliš detailně. Kladně hodnotím studentovu práci s literaturou a zdroji. V celé práci se objevuje menší množství stylistických a gramatických chyb, některé věty nedávají smysl. Celkově je však práce na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Student provedl rozsáhlou rešerši o problematice ecodesignu. V první části je věnována pozornost legislativním náležitostem dané problematiky. Dále je rozsáhle zpracována kapitola o metodickém přístupu k ecodesignu a různých přístupech jak kvalitativně a kvantitativně hodnotit energetické spotřebiče z pohledu dopadů na životní prostředí. Tato kapitola, vzhledem k množství informací, lehce postrádá přehlednost a logické členění (například metodiky odvozené od LCA, metodiky s kvalitativním a kvantitativním výstupem apod.). Kapitola zaměřená na aplikaci opatření pro zvýšení energetické náročnosti, která již výrobci obráběcích strojů realizovali, je poněkud stručnější a obsahuje množství zavádějících nebo polovičatých informací (viz. kapitoly regulace otáček elektromotorů, pneumatické systémy a akumulátory hydraulických systémů). Kapitola 6 a kapitola 4, které spolu velmi úzce souvisí jsou odděleny pasáží o průmyslovém designu a ergonomii, což logicky rozbíjí návaznost těchto dvou kapitol. Pojednání o průmyslovém designérovi a jeho vlastnostech je završeno velmi pěkným návrhem radiální vrtačky, která ale není radiální, právě díky absenci radiálního přestavení ramene. U ergonomie se nachází mnohá tvrzení, která by si zasloužila nějaké zdůvodnění. Problematika ecodesignu je v současnosti velmi aktuální téma, kterým je nutné se zabývat a není lehké se v této problematice zorientovat, popřípadě vyvozovat závěry. I přes množství připomínek se jedná o práci, která splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 89221