BARTOŠ, M. Pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Bakalářská práce je zpracována velmi pečlivě, splňuje požadavky zadání a je logicky členěná. Student postupoval dle literatury a svůj postup řádně konzultoval. Oceňuji zejména jeho aktivní přístup ke zvolenému tématu i navržené konstrukční řešení. Vytýkám pouze skutečnost, že při napínání dopravníku, by mohlo eventuelně dojít k povolení matic, které drží ložisko. Práci hodnotím stupněm A – výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku. V úvodní části je velmi stručný přehled běžně používaných hlavních uzlů dopravníku. V navazující části práce je proveden rozbor dopravovaného materiálu. Stěžejní část práce představují základní návrhové výpočty dopravníku. Na závěr práce jsou provedeny dílčí kontrolní výpočty. V práci se vyskytuje několik nedostatků jak formálního tak i věcného charakteru. Konkrétně mám k práci následující připomínky: - u funkčních výpočtů není řešena problematika zatížení od napínání pásu (bude mít významný vliv na funkci zalomeného dopravníku) - ve zprávě ani ve výkresech není uveden rozsah napínání Závěrečná práce je původní a splňuje požadavky zadání. Celkově se jedná o úlohu běžného rozsahu s průměrnou úrovní zpracování. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92691