MISÍK, M. Organizace údržby vrtulníků Ronbinson R22 a R44 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Práce přehledně zpracovává v devíti základních kapitolách problematiku provozování organizace pro údržbu letecké techniky na konkrétním příkladu organizace zaměřené na vrtulníky, dle požadavků předpisů PART. Na samotném pojetí a zpracování práce je patrné, že autor získal řadu praktických informací z reálného provozu organizace, což významně přispělo k její názornosti a využitelnosti. Autor se nicméně nevyhnul některým stylistickým, pravopisným a formálním nedostatkům : - chybné číslování podkapitoly 4.1, - chybějící podkapitoly 8.1 - 8.10 v obsahu (v textu je pak podkapitola 8.10 tvořena pouze jejím názvem), - v práci jsou veškeré obrázky a tabulky shodně označovány jako tabulky a odkazy na ně v textu používají jiný systém číslování, než ten který je použit pro jejich označení, - chybné odkazy pod čarou (odkaz 26 na kap.4.7.2 - přičemž takováto kapitola v práci není), - nejednotné oddělení položek při výčtu (např. str.24, 27, 31), - chybná transkripce označení výrobce (str.32 - Rolls Roys), - chybné významy zkratek (str.35 - ČSA, ČSN), - nekompletní seznam zkratek (AMC, CAME), - nejednotné uvádění významu zkratek (LH). Přes výše uvedené nedostatky považuji práci za zdařilou, splňující jednotlivé body zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hammer, Jaromír

Úkolem studenta bylo zpracovat rešerši - popis a charakteristiku struktury organizace pro údržbu vrtulníků, rozdělení typů technických prohlídek dle nalétaných hodin nebo dobových lhůt. Práce má za cíl objasnění chodu celé organizace pro údržbu vrtulníků a nároky na ni kladené z Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), včetně stanovení požadavků na kvalifikace technického personálu. Tyto cíle autor ve své práci splnil. Vlastní práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do sedmi kapitol v celkovém rozsahu 60 stran včetně příloh, ve kterých se autor postupně věnuje popisu systému konkrétní organizace údržby vrtulníků. Zmiňovaná práce dobře objasňuje problematiku činnosti údržbové organizace. Ze zpracování tématu je patrné, že student se aktivně účastní činnosti údržbové organizace a podílí se na praktickém provádění prací bezprostředně spojených s údržbou konkrétního vrtulníku. Několik chyb v oblasti stylistické úpravy a pravopisu zbytečně narušuje jinak dobře odvedenou práci. Doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92991