LUPTÁK, P. Design bezpilotního letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů – B. Oceňuji kompaktnost, kompoziční vyváženost i eleganci celkového tvaru kvadkoptéry, který organicky integruje hlavní těleso stroje s kryty rotorů a přistávacími nohami a příhodně evokuje jistý hmyzí výraz. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu bezpilotního letounu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bukvald, Jiří

Student přes relativně svědomitou analýzu trhu a vlastních možností nedospěl k žádnému inovativnímu řešení stávajícího produktu, který momentálně zažívá obrovský boom. Za základní problém považuji nedostatečný návrh základních parametrů stroje pohybujícího se vzduchem, z čehož by mohlo vzejít odvážnější zadání než dnes nejrozšířenější typ kvadrokoptéry. Stejně tak určení cílového zákazníka plyne spíše z mediálního obrazu tohoto produktu, než z řádné analýzy použití bezpilotních prostředků. Tvarování nicméně následuje rozvržení vnitřních komponent a funkci produktu, je kultivované a úměrné dané kategorii produktu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 92446