MAZÁLEK, K. Šnekový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šikmého šnekového dopravníku pro dopravu elektrárenského popílku. V technické zprávě je proveden návrh koncepce dopravníku, výpočet základních rozměrů a návrh pohonu a ložisek a zjednodušená pevnostní kontrola hlavních částí. Součástí je i výkresová dokumentace – výkres celkové sestavy dopravníku a svařovací podsestavy koncového žlabu – v souladu se zadáním BP. Práce je zpracována standardně. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah ale je v ní však i řada nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - drobné gramatické chyby, - nepřesná technická terminologie (např. str. 10), - v úvodu nepřesná a nedoložená tvrzení (str. 10 a 11) - ve vzorci (1) je v čitateli překlep, - do řady rovnic a vzorců nejsou zapsány dosazované hodnoty, což činí práci značně nepřehlednou, - u vysvětlivek popisu veličin pod rovnicemi má začínat text malým písmenem – nikoliv velkým, - v práci je na 4 stranách proveden výpočet hmotnosti šneku a souvisejících dílů. Není jasné proč, když to autor mohl stanovit přímo z Auto Cadu, - předpoklad rovnoměrného rozdělení radiální síly na všechna ložiska (kap. 8.4) je nepřesný. Na krajní ložiska působí poloviční radiální síly než na vnitřní, - odkaz v kap. 8.7 na literaturu [11] nesouhlasí, - použitá průběžná ložiska PCM od firmy SKF z materiálu PTFE jsou pro danou aplikaci zcela nevhodná – výrobce je v katalogu nedoporučuje pro znečištěná prostředí, - na výkrese sestavy není jasný účel pojistného kroužku pos. 33, - z výkresu sestavy není zřejmý způsob připevnění motoru s převodovkou k dopravníku. Předložená práce má i přes některé výše uvedené nedostatky celkově průměrnou úroveň a je v souladu se zadáním. Karel Mazálek ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Dotazy k obhajobě: 1. Jaké výbušné látky může šnekový dopravník dopravovat – konkretizujte své tvrzení ze str. 10. 2. Zdůvodněte, proč jste sypnou objemovou hmotnost volil 800 kg/m3 – hraniční hodnotu z uváděného intervalu. 3. Objasněte účel pojistného kroužku – pos. 33

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Jonák, Martin

Bakalářská práce se v souladu se zadáním věnuje rešerši, výpočtu a tvorbě výkresové dokumentace šnekového dopravníku. Avšak již rešeršní část je velmi strohá s minimem odkazů na použitou literaturu. Výpočtová část obsahuje jisté nedostatky a pochybení. Jedná se zejména o špatné dosazení do vztahu (1) a do jiných vztahů není dosazováno vůbec. Dále volba průběžných ložisek není vhodná. Výkres Koncový díl žlabu se zdá být kombinací výrobního výkresu a svarku. Celkově je však práce na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 91888