POLA, T. Návrh a ověření funkce nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Urban, Pavel

Bakalářská práce je věnována ověření a optimalizaci navržených nízkoteplotních částí UHV SEM/SPM mikroskopu vyvíjeného v rámci projektu AMISPEC, Centra kompetence TAČR. Pracovní teplota mikroskopu má být proměnná v rozsahu 20 K až 700 K. Práci student prováděl v ÚPT AV ČR v.v.i. v týmu Skupiny kryogeniky a supravodivosti. Oproti původnímu zadání bakalářské práce se student, po dohodě se školitelem, nevěnoval konstrukčnímu návrhu, jelikož bylo nutné provést řadu experimentů za účelem ověření funkčnosti a optimalizace již navržených dílů nízkoteplotních částí mikroskopu členy týmu, který se na vývoji podílí. V předložené práci považuji za užitečné uvedení schematického obrázku 2.1 s koncepcí řešení nízkoteplotní části stolku mikroskopu a diskuzi, byť velmi stručnou, k různým možným variantám koncepce chlazení v SPM (obr. 2.2). Dále jsou to záznamy prochlazování první verze návrhu držáku vzorku s elektrickým kontaktováním paletky vzorku pro budoucí měření elektrických vlastností vzorku a teploty paletky, viz obrázek 3.7. Ke škodě práce je, že její sepisování nebylo zahájeno s dostatečným předstihem a postrádá tím detailnější rozbor výpočetního modelu pro odhad doby prochlazování (a také ohřevu) pro uvažovaný rozsah pracovní teploty, viz kapitola 3.3.3. Podrobnější analýza modelu by také vyvážila detailní teoretický úvod o vlastnostech materiálů a mechanismech sdílení tepla při kryogenních teplotách, které by mohly být na základě modelového výpočtu vhodně diskutovány. Na druhou stranu musím ocenit styl psaní a srozumitelnost vyjadřování autora práce, které značí evidentní vhled do problematiky bakalářské práce. Předloženou práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlček, Ivan

Cíle předkládané bakalářské práce jsou dva: získání znalostí z oblasti návrhů kryotechnických zařízení autorem práce a jejich využití při návrhu a ověření prvků nízkoteplotní části UHV SEM/SPM mikroskopu. Téma je řešeno v rámci projektu AMISPEC, Centra kompetence TAČR, na jednom ze spolupracujících pracovišť, konkrétně ve Skupině kryogeniky a supravodivosti při ÚPT AV ČR, v.v.i. Práce je věnována testování a ověřování funkčnosti prvků nízkoteplotní části, a to konkrétně izolační podložce využívající kuličkové podpěry, měděnému lanku (braidu) jako tvárnému prvku pro přenos tepla a držáku vzorku. To, že se autor nevěnuje návrhu prvků nízkoteplotní části je sice v rozporu se zadáním, ale je pochopitelné, že návrh prvků musel být proveden zkušenějšími členy týmu. Posoudit přínos autora je vzhledem k předloženému textu složité, svůj konkrétní přínos autor stručně zmiňuje pouze v závěru. Autor prokázal schopnost interpretovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Dosažené výsledky jsou využitelné pro další modifikace a vývoj testovaných prvků. Práce je logicky uspořádána. V první části s názvem Teoretický úvod autor prezentuje fyzikální jevy a materiálové charakteristiky důležité pro kryogenní oblast. Druhá část práce popisuje nízkoteplotní část SEM/SPM mikroskopu a testovací aparaturu. Třetí část je věnována experimentům. Po grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni. V některých případech jsou obrázky méně názorné (obr. 3.1, 3.2), případně chybí (např. obr. braidu). Text je psaný věcně s minimem chyb. Rozsah použité literatury je odpovídající, na straně 15 dole chybí číslo odkazu. Celkově práci hodnotím klasifikačním stupněm B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93204