FILKA, T. Energetické řešení off-grid kontejnerové stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláčik, Ján

Študent Tomáš Filka sa vo svojej bakalárskej práci zaoberá problematikou kontajnerových stavieb a ich energetickému zabezpečeniu v off-grid režime. Študent vo vlastnej iniciatíve preštudoval a spracoval veľké množstvo materiálu. V praktickej časti navrhol ostrovnú energetickú prevádzku pre modelovú kontajnerovú stavbu využitím vhodných akumulačných technológií. Pozitívne hodnotím študentovu samostatnosť, kreativitu a pravidelné konzultácie. Študent splnil požiadavky zadania, preto prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Předložené bakalářská práce se zabývá kontejnerovými stavbami provozovanými s vlastní výrobou elektrické energie v ostrovním provozu. V úvodu práce jsou rešeršní formou popsány základní možnosti zdrojů elektrické energie. Poté následuje modelový návrh rekreačního objektu, pro který jsou řešeny základní technické prvky zajišťující pitnou vodu, teplo pro ohřev TUV a vytápění a elektrický proud pro další spotřebiče. U celkového návrhu postrádám alespoň přibližnou kalkulaci vybraných prvků systému. Práce má ucelený charakter s logickým uspořádáním a pokládám ji i přes drobné výtky za celkem zdařilou. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením „velmi dobře / B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92848