NAVRÁTILOVÁ, S. Design dozimetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Fridrichová, Eva

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Při zpracování analytické části tématu studentka konzultovala používání zdravotnických dozimetrů s lékařským personálem, což jí pomohlo vytvořit tvarově čistý a přívětivý design samotného dozimetru i jeho příslušenství v podobě terminálu a grafického uživatelského rozhraní. Tvarové řešení otvorů akustického alarmu společně s celkovým trojúhelníkovým tvarem těla dozimetru bylo inspirováno mezinárodním výstražným symbolem pro ionizující záření, což logicky navazuje na funkci přístroje, tedy na měření hladin tohoto škodlivého záření. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design dozimetru v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Koncepce využívá čistých geometrických tvarů, logicky vychází z funkce a je v souladu s prostředím, do kterého je dozimetr určen. Ne zcela čisté je uložení dozimetru v terminálu obráceně (pohledově zády). Celkově hodnotím pozitivně jednoduchost tvaru, přehlednost a snadnost odkládání i připínání dozimetru na oděv, barevnost, logotyp i variantní studii I. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design dozimetru v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92136