REGINÁČ, J. Příprava práškových prekurzorů ternárních slitin s tvarovou pamětí mechanickým legováním práškových směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čížek, Jan

Předkládaná bakalářská práce na téma přípravy práškových prekurzorů na bázi Cu-Al-Ni reprezentuje první část plánované studie slitin s tvarovou pamětí ve spolupráci s Ústavem termomechaniky v Praze. Klíčovým tématem práce bylo stanovení optimálních parametrů planetového mletí pro získání prášků vhodných pro další zpracování procesy kompaktace a žíhání. Student Jan Regináč se této úlohy svědomitě zhostil a v rámci experimentální činnosti provedl sedm progresivních optimalizačních kroků spolu s vyhodnocením vlastností získaných materiálů pomocí SEM, EDX mapování a XRD. Přes prvotní negativní výsledky se mu nakonec podařilo získat parametry vedoucí k přípravě práškové směsi se slibnými vlastnostmi a díky jeho aktivnímu přístupu byly v rámci experimentální činnosti uskutečněny všechny plánované analýzy, což představuje dobrý odrazový můstek pro pokračování studie. Cíle práce byly bez zbytku splněny. S postupem sepisování práce nemám nejmenších výhrad, komunikace probíhala bezproblémově a pravidelné konzultace umožnily detailnější vyhodnocení výsledků. Jan si troufl i na výzvu a práce byla sepsána v anglickém jazyce, jehož úroveň je na bakalářskou práci vynikající. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moravčík, Igor

Predložená práca sa zaoberá problematikou výroby práškov zliatin s tvarovou pamäťou na báze systému Cu-Al-Ni cestou mechanického legovania. Téma zliatin s tvarovou pamäťou je veľmi aktuálna. V úvode práce je prehľadne zhrnutá literárna rešerš o materiáloch s tvarovou pamäťou a mechanickom legovaní. Jediné čo by sa dalo vytknúť sú chýbajúce odkazy u niektorých obrázkov. Experimentálna časť sa zaoberá hodnotením vplyvu parametrov mechanického mletia na stav konečných práškov. Použité metódy sú adekvátne, aj keď pre publikovné EDS mapy chemického zloženia práškov by bolo podľa môjho názoru lepšie použiť ďaleko väčšie zväčšenia. Poskytli by lepší prehľad o homogenite daných materiálov. V prípade mapy na obrázku 4.8 nie je uvedené o ktorý prášok ide. Niektoré vyvodené závery su pomerne kontroverzné (amorfizácia práškov), sú ale v súlade s rozsahom bakalárskej práce a na ich preskúmanie by bolo potrebné hlbšie preskúmanie. Bakalárska práca je písaná v angličtine, čo výrazne zvyšuje jej kvalitu. Práca svojim rozsahom a obsahom splňuje kritéria pre bakalársku prácu a je spôsobilá k obhajube.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92499