POLÁK, D. Přívěs za jízdní kolo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá studií přehledem a následně konstrukčním návrhem přívěsného vozíku za jízdní kolo. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu a také z odborné literatury i svých dosavadních zkušeností s jejich provozem. Přístup studenta k zadanému tématu je systematický. Ve své práci vystihl podstatu řešeného problému. Jedná se o velmi zajímavé i aktuální téma, kvalitně a do hloubky propracované. V úvodní rešeršní části jsou uvedeny velmi přehledně typičtí zástupci jednotlivých druhů přívěsných vozíků od hlavních výrobců. Za pozitivní označuji deklarovanou snahu autora, nezabývat se neznačkovými druhy, mnohdy velmi pochybné kvality, které byly pro inspiraci autora pro následný konstrukční návrh nevhodné. V další části autor předkládá vlastní konstrukční návrh universálního vozíku, určeného pro přepravu drobných zvířat (nejčastěji psů) a nákladů. V úvodu této kapitoly postrádám přehledné uvedení parametrů, které mají být při konstrukci vozíku dosaženy. Při návrhu jednotlivých konstrukčních dílů autor vhodně užívá materiály s nižší měrnou hmotností než ocel. Dále jsou navržena vahadla a oj vozíku. Všechny tyto části jsou pevnostně ověřeny v SW Autodesk Invertor. I když výsledky s ohledem na použitý SW mají spíše orientační charakter, z nízkých hodnot vypočtených napětí lze dovodit, že konstrukce vozíku je navržena správně. V práci je však několik drobných nedostatků věcného i formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: - občas drobné gramatické chyby, - na obr. 4.1 a 4.2 chybějí kóty, které jsou uváděny v souvisejících vzorcích, - v textu kapitoly 6.4 postrádám uvedení materiálu vahadla a jeho vlastností, údaj není uveden ani na výkresové dokumentaci. Předložená je původní, a i přes výše uvedené drobné nedostatky má nadprůměrnou úroveň a je plně v souladu se zadáním. David Polák ve své bakalářské práci prokázal hluboké znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Doplňující otázka k obhajobě: 1. V jakých parametrech nesplňují některé levné vozíky zákonné požadavky pro provoz na pozemních komunikacích? (uvedeno v práci na str. 23)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem a konstrukčním řešením přívěsu za jízdní kolo. Autor v úvodní části provádí podrobnou rešerši typů přívěsných vozíků a rozborem typů konstrukce. Dále navazuje v práci stručným popisem vlastní konstrukce a provádí silový výpočet. V závěrečné části práce provádí student pevnostní kontrolu rámu a přípojné oji. V práci mám výhrady zejména k: -netechnické vyjadřování na straně 17, 25, 45 -překlepy na straně 17, 32, 52, 53 -v textu není uveden odkaz na vložené obrázky, nejsou uvedené odkazy na citaci parametrů v rešerši, což je závažné pro rešeršní část práce. -str. 13 – obsah, není důvod podkapitol 1.1 a 2.1 -str. 34 a str. 42 – prázdné strany!!! -str. 26 – uvedená cena je pro rok 2015 nebo 2016, není uvedeno -str. 44 – zanedbává axiální sílu, aniž by byla uvedena její velikost -str. 52 – kapitola 6.6 – konstrukce vozíku je z ohýbaných trubkových profilů, ale oj vozíku je tvořena zalomeným jäklovým profilem, který samozřejmě nemůže pevnostně vyhovovat ve zlomu. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup řešení práce je převážně správný, k některým částem postupu práce mám však výhrady. V práci použil student znalosti převážně z oblasti mechaniky těles. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny, ovšem dojem z práce kazí dvě prázdné strany 34 a 42. Grafická úprava textové části práce je dobrá, zpráva obsahuje velké množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis jsou až na překlepy a netechnické vyjadřování v pořádku. Citace zdrojů jsou uvedeny správně u obrázků, ale v textu rešeršní části práce nejsou uvedeny odkazy na zdroje informací. Počet uváděného seznamu literatury je přiměřený rozsahu práce. Výkresová část práce je dle zadání úplná. Bakalářská práce pana Poláka je hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92370