LASOTA, O. Recyklace plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Student si zvolil téma své závěrečné práce sám a i k jeho zpracování přistoupil velmi samostatně. Doporučuji proto práci k obhajobě s hodnocením A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Karel

Předložená práce o celkovém počtu 41 stran je rozčleněna do 8-mi kapitol a zabývá se velmi aktuálním tématem recyklace plastů. Je sepsána čtivě, přehledně a je z ní na první pohled zřejmé, že studenta daná problematika zaujala a je s ní dobře obeznámen. Vzhledem k tomu, že práce splňuje veškeré nároky, které jsou na tento typ prací kladeny, doporučuji ji k přijetí jako podklad ke státní závěrečné zkoušce s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93036